Waar bent u naar op zoek?

Dr. Herman Wiersinga overleden

01-10-2020

De theoloog Herman Wiersinga is op 93-jarige leeftijd overleden, zo is vorige week bekendgemaakt. Hij kwam vooral in het nieuws door zijn proefschrift, De verzoening in de theologische diskussie (1971), waarin hij kritiek leverde op de gereformeerde verzoeningsleer. Herman Wiersinga werd op 28 maart 1927 in Wormer geboren. Hij was predikant te Lewedorp, Gent en Curaçao. Daarna werd hij studentenpredikant te Leiden en Amster‑ dam. Hij kreeg bekendheid door zijn publicaties waarin hij afstand nam van de klassieke verzoeningsleer. Hij wees de verzoening door de voldoening van Christus’ sterven en opstanding af. Dr. Wiersinga meende dat Christus door mensen aan het kruis genageld is en dat Zijn onschuldig vergoten bloed de mensen schokt, waardoor ze tot inkeer komen.

Verzoening is niet het eenmalige werk van Christus, maar voortgaand mensenwerk, meende Wiersinga.

Zijn proefschrift hierover riep in de Gereformeerde Kerken in Nederland, waarbinnen hij predikant was, veel verzet op. Samen met prof. dr. H.M. Kuitert was hij een van de meest omstreden theologen van de Gere‑formeerden Kerken. Verontruste gereformeerden meenden dat Kuitert en Wiersinga de gereformeerde leer verloochenden en hun ambt niet meer waardig waren.