Waar bent u naar op zoek?

Dr. J. de Gier overleden

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
24-06-2021

In de leeftijd van 81 jaar is op maandag 14 juni dr. J. de Gier uit Ede overleden. Als neerlandicus was hij de jaren door sterk betrokken bij het werk van de Gereformeerde Bond. Kenner was hij op het terrein van (moderne) literatuur, poëzie en psalmberijmingen.

In 1939 werd hij in een ‘stevig hervormd gezin’ in Groenekan geboren, in Utrecht groeide hij op. Na een studie Nederlands promoveerde hij in 1982 op ‘een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poëziebundel’. Als docent Nederlands werkte hij aan de pedagogische academie Rehoboth in Utrecht en de pedagogische academie Felua in Ede, die later opging in de CHE. Van 1982 tot aan zijn pensionering in 2001 werkte hij aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Theologia Reformata

De betrokkenheid op de hervormd-gereformeerde beweging van dr. De Gier bleek op veel terreinen. Hij volgde in 1980 ir. G.B. Smit op als redactiesecretaris van Theologia Reformata, het wetenschappelijk theologisch tijdschrift van de Gereformeerde Bond, een taak die hij dertig jaar verrichtte. Een jaar geleden beëindigde hij – na veertig jaar – zijn medewerking aan De Waarheidsvriend, waarin hij vanuit gedichten en liederen de heilsfeiten belichtte.

In 1997 nam het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond het initiatief tot de taalkundige herziening van de klassieke liturgische formulieren. Samen met ds. A. Baas en ondergetekende – toen beiden lid van het bestuur – zette dr. De Gier zich aan deze taak. Ook maakte hij als neerlandicus deel uit van de commissie die de herziening van de Statenvertaling voorbereidde. Voor twee door de Gereformeerde Bond uitgegeven series schreef hij een boek. In 1987 was dat in de ReformatieReeks Van de Souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming in de zestiende eeuw. In de Artiosreeks verscheen in 2010 Provocatie en inspiratie. De plaats van God en Bijbel in de naoorlogse literatuur.

In de reeks van de Willem de Zwijgerstichting verscheen in 1998 van zijn hand de brochure Marnix van St. Aldegondes ‘ToIk der bijbeltaal’. Kerklied en kerk bij Marnix.

Deskundig en hartelijk

Vriendelijkheid, bedachtzaamheid en deskundigheid kenmerkten dr. Jaap de Gier. We herdenken hem als een hartelijke en meelevende broeder, die in een overleg op basis van argumenten weloverwogen formuleerde. Met die gaven is hij de kerk tot zegen geweest. Juist waar hij in De Waarheidsvriend rond de heilsfeiten publiceerde, raakten zijn artikelen de kern van het christelijk geloof. Treffend is dat in zijn laatste bijdrage – op 9 april 2020 verschenen – hij aandacht vroeg voor Revius’ dichterlijke vertolking van het Lam van God, dat de zonden wegdraagt. Lam Godes, help ons door de baren, wijs ons een weg door ’t dorre zand, en breng ons in met grote scharen tot het beloofde Vaderland.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst