Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.L.P. Tramper bevestigd in Waarder

22-07-2021

Op zondag 4 juli is ds. B.L.P. Tramper bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Waarder. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J.A. van den Berg uit Sint Anthoniepolder. Hij preekte over Jesaja 52:7: ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen; degene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; degene die tot Sion zegt: Uw God is Koning.’ De gemeente zong de nieuwe predikant Psalm 119:9 toe. De gemeente was nog geen negen maanden vacant. In de middagdienst deed ds. Tramper intrede. De kerntekst voor de preek was 1 Korinthe 1:23,24: ‘Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden wel een ergernis, en voor de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.’ Het thema van de preek was: ‘Wij prediken Christus, de Gekruisigde.’ Het is nogal een boodschap die Paulus uitdraagt, Christus en Die gekruisigd, dat is ook werkelijk ongekend, ongehoord, de boodschap die Paulus uitdraagt (…) want Wie is Christus? Paulus laat er in zijn brieven geen misverstand over bestaan: Christus is de Zoon van David, de Zoon van Abraham, écht Mens. Uit hem komt Hij voort. Christus is écht Mens.

Tegelijkertijd – en dat is zo groot – is deze Heere Jezus Christus ook de Zoon van God, meer nog: God Zelf, want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk (Kol.2:9). Na de verkondiging werd ds. Tramper toegesproken door wethouder J.L. van den Heuvel namens de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk, door ouderling C.E. Noordegraaf van de hersteld hervormde gemeente namens de plaatselijke kerken, door consulent ds. H.G. van der Ziel en door ouderling G. de Koning namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Tramper had 20 juni afscheid genomen van de hervormde gemeente te Oud- Beijerland.