Waar bent u naar op zoek?

Ds. K.E. Schonewille doet intrede in Ochten

25-11-2021

In de morgendienst van zondag 14 november is ds. K.E. Schonewille bevestigd in de hervormde gemeente te Ochten. Consulent ds. G.D. Hoff uit Rhenen ging voor in de bevestigingsdienst en preekte over Hebreeën 13:17. Ds. Schonewille kwam uit Waardenburg- Neerijnen. In de middagdienst deed hij intrede. De tekst voor de preek was Filippenzen 4:5: ‘Uw welwillendheid (vriendelijkheid) zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.’ Hij begon met de vraag: ‘Bent u ook een vriendelijke gemeente?’ Eigenlijk moet dat volgens Paulus helemaal geen vraag zijn.

Vriendelijkheid behoort bij het DNA van de christelijke gemeente. Dat moet bij álle mensen bekend zijn. Het is eigenlijk een gebod. Dit woord is een spiegel voor ons allemaal. Zijn wij gelovigen die bekend staan om onze vriendelijkheid? Daar gaat immers een geweldige missionaire kracht van uit en het is ook een verbindende kracht in conflicten. In het Griekse woord zit ook de betekenis van de minste willen zijn. Vriendelijkheid is volgens Galaten 5 een vrucht van de Heilige Geest.

Onze God is een vriendelijke God. Uit verschillende voorbeelden in de Bijbel blijkt dit. Jezus liet dat ook daadwerkelijk zien. Hij gaf Zijn leven voor Zijn vrienden. Dat is een vriendschap van één kant. De Heere heeft in Zijn goedertierenheid en vriendelijkheid Zijn Zoon in de wereld gezonden voor zondaren. Als je Hem liefhebt, ga je ook steeds meer op Hem lijken. Als je weet dat Hij nabij is, bepaalt dát mijn vriendelijkheid. God is getrouw, Die het ook doen zal. De nieuwe predikant spreekt de hoop uit dat we elkaar mogen aanspreken op de vriendelijkheid op die bijbelse manier. Dan kan daar ook in deze tijd van polarisatie een zegen van uitgaan voor elkaar maar ook voor de samenleving. Tot eer van Hem.

Ds. Schonewille en zijn gezin werden toegesproken voor burgemeester A.J. Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe, door ds. L. Hak namens de werkgemeenschap van predikanten en door de voorzitter van de kerkenraad, T. van Blijderveen. De gemeente zong de predikant lied 264 uit Weerklank toe ‘Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn’.

Hervormd Ochten was vanwege het emeritaat van ds. C.D. Zonnenberg een jaar vacant.