Waar bent u naar op zoek?

Ds. Mensink spreekt synode Christelijke Gereformeerde Kerken toe

30-01-2017

Als voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond sprak ds. A.J. Mensink op woensdag 25 januari de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken toe. Zijn toespraak volgt hier.

Geachte preses, vergadering, geliefde broeders, het is de zesde keer dat u ons hebt uitgenodigd om aanwezig te zijn en tot u te spreken. Daarmee lijkt een zekere traditie te zijn ontstaan – maar ik ervaar deze traditie allerminst als vanzelfsprekend. Ze heeft iets van een geschenk, iets van het wonder dat wat bij (en volgens) mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God.

Als we spreken over kerkmuren, suggereren we daar immers mee dat we elkaar niet kennen of willen kennen; dat er scheiding bestaat tussen broeders van hetzelfde huis (en in zekere zin is dat ook zo). Vandaag ervaren we dat die muur een binnenmuur is, geen buitenmuur. Een binnenmuur maakt wel scheiding, maar de bewoners leven op hetzelfde fundament. Daarom zitten in een binnenmuur altijd deuren. Om de broederschap in hetzelfde huis te onderhouden.

Kanselruil

Dat is iets wat wij ook de afgelopen jaren hebben mogen ervaren. Met dankbaarheid kijken we terug op onze ontmoetingen met uw Deputaten Eenheid. In een sfeer van liefde, vertrouwen en vooral hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis hebben wij met elkaar kunnen spreken. Op diezelfde wijze heeft in verschillende gemeenten kanselruil kunnen plaatsvinden. Verschillende predikanten en gemeenten hebben over en weer ervaren dat een gereformeerde prediking, ondanks verschillende contexten zoals de liturgie, een woord voor het hart heeft.

Naar onze indruk neemt het aantal kanselruilingen echter weer wat af. Dat zou betekenen dat men het mooi vindt om een keer gedaan te hebben, maar dat het in kerkenraden geen beleidsmatige gevolgen heeft gekregen.

Vijfkerkenoverleg

Dit raakt een ander belangrijk moment in de afgelopen drie jaren: de deelname van uw deputaten Eenheid aan het zogenoemde Vijfkerkenoverleg (samen met de Protestantse Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Voortgezette Gereformeerde Kerken). Een ontmoeting met het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland geeft inzicht in de kerkelijke situatie waarin de Gereformeerde Bond zich van harte geroepen weet te blijven staan. Uw deputaten hebben iets geproefd van de innerlijke samenhang van liefde vóór de kerk en lijden áán de kerk. Het Vijfkerkenoverleg heeft ons bemoedigd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 2 februari 2017.