Waar bent u naar op zoek?

ds. P.H. de Ruyter

14-01-2021

De voormalige hervormde predikant ds. Piet Hein de Ruyter is op 3 januari overleden. Hij werd op 16 augustus 1921 in Jutphaas geboren en diende alleen de gemeente van Moerkapelle. Hij bezocht eerst het gymnasium te Utrecht en studeerde daarna enige tijd economie. Naderhand studeerde hij theologie, eerst aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij zijn kandidaatsexamen haalde, en daarna aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waar hij zijn kerkelijk examen deed. Nadat ds. De Ruyter was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij van augustus 1952 tot januari 1953 vicaris te Renkum was geweest, werd hij zondag 15 februari 1953 door ds. I. de Tombe uit Jaarsveld te Moerkapelle in het ambt bevestigd.

Ds. De Tombe preekte uit Lukas 10:16: ‘Wie u hoort, die hoort Mij, en wie u verwerpt, die verwerpt Mij’. In de intrededienst preekte ds. De Ruyter uit Zacharia 4:6: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen.’ Op zondag 26 september 1958 nam Ds. De Ruyter afscheid van Moerkapelle, waarbij hij preekte over Romeinen 8:14: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’ Hij had per 1 oktober 1958 ontheffing uit het ambt aangevraagd, waarbij het niet de opzet was dat hij definitief het ambt van predikant zou verlaten. Het was zijn plan om zich geheel aan de doctoraalstudie te wijden en na zijn doctoraalexamen eventueel nog te promoveren.

Kerkrestauratie

Gedurende de ambtsperiode in Moerkapelle kwam een vierjarige kerkrestauratie tot stand, die eind oktober 1956 werd voltooid. Toen het kerkgebouw overgedragen werd aan de kerkenraad, preekte ds. De Ruyter uit 1 Koningen 8:57: ‘De Heere zij met ons, gelijk Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate ons niet en begeve ons niet.’ Pas in 2018 werd in het archief van de toenmalige architect ontdekt dat deze tekstkeuze van de predikant de aanleiding was om de woorden uit 1 Koningen op het koorhek te schilderen; tot die tijd was gedacht dat de volgorde andersom was.

Zeist

Ds. de Ruyter was ongehuwd en woonde na zijn afscheid van Moerkapelle jarenlang in bij ds. en mw. H. Roelofsen. De wijkbrief van de Pniëlgemeente in Zeist meldde vorige week: ‘Hij las en studeerde ontzettend veel, maar tot een promotie is het helaas niet gekomen. Hij kon ontzettend boeiend vertellen, bezocht allerlei steden en leefde dankbaar en eenvoudig. Later woonde hij in de parkflat Pasadena. Hij werd doof en later ook blind, zodat hij op de afdeling Meerzorg van de Mirtehof kwam. Hoewel hij al een tijd erg zwak was, is corona hem te veel geworden. Een oud-wijkpredikant mailde: “Bij hem moet ik altijd denken aan een vrome man die dicht bij de Heere leefde. Zijn nagedachtenis zij tot zegening”.’

Op maandag 11 januari is ds. De Ruyter in Zeist begraven, waarbij ds. F. van Roest mediteerde over Psalm 42 onder het thema ‘Bestemd verlangen’.

(Dit bericht kwam mede tot stand op basis van informatie van dhr. A. Brugmans te Moerkapelle)