Waar bent u naar op zoek?

Een brief van Christus

ds. W.G. Hulsman
Door: ds. W.G. Hulsman
16-09-2021

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. 2 Korinthe 3:3aEen brief heeft een afzender. Meestal staat deze op de achterkant van de envelop. Paulus heeft het over een brief waarvan Christus de afzender is. Wat betekent dat?

We kennen de zeven brieven van Christus in de Openbaring. Zij beginnen met: en schrijf aan de engel van… Vervolgens worden de plaatsnamen genoemd. Daarna volgt de inhoud van de brief en komt er een persoonlijke boodschap van Christus aan de gemeenten. In 2 Korinthe 3 ligt dat anders. Het gaat om een brief die geschreven is in het hart van de gelovigen in Korinthe.

Tegenstanders

De aanleiding om aandacht te vragen voor deze bijzondere brief zijn de zorgen die Paulus heeft over de gemeente in Korinthe. Joodse predikers dringen de gemeente binnen en leggen veel nadruk op de wet. Ze profileren zich met grote welsprekendheid en staan kritisch tegenover Paulus. Ze tonen aanbevelingsbrieven, die zij van anderen ontvangen hebben, om zo met meer gezag over te komen. Daardoor vindt hun boodschap gemakkelijker gehoor. Paulus vindt dit een gevaar voor de gemeente. Niet omdat hij tegen de wet van Mozes is, maar omdat het accent in de verkondiging niet mag verschuiven van Christus naar een wettisch leven.

Paulus beschouwt deze predikers als tegenstanders, die de gemeente op een dwaalspoor brengen. Hij vindt dat de gemeenteleden zich niet moet moeten laten misleiden door hun aanbevelingsbrieven. Paulus heeft voor zichzelf zulke brieven niet nodig. Hij zegt: ‘U bent onze brief.’ (vs.2a) De moeilijke omstandigheden in de gemeente zijn zo aanleiding om een diepe gedachte te ontvouwen. Zo gaat het vaker in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Psalmen. Hier vloeit dan uit de pen van Paulus dat de gemeente een brief van Christus is.

Bruikbaar instrument

De afzender van deze bijzondere brief is Christus, niet Paulus. Christus is de beste auteur die er is, de Zoon van God. Hoe heeft Hij deze brief dan geschreven? Deze brief is opgesteld ‘door onze bediening’, schrijft Paulus. Hij heeft samen met Silas en Timotheüs voor het eerst het Evangelie verkondigd in Korinthe. Daardoor zijn mensen tot geloof en bekering gekomen. De Korinthiërs hebben verzoening gevonden in het volbrachte werk van Christus en hun leven is anders geworden. Christus heeft door de Heilige Geest zijn wet geschreven in hun harten. Zij kregen daardoor een verlangen om naar de wil van de Heere te leven. Op die wijze vormen de gelovigen in Korinthe een levende brief van Christus. Zichtbaar voor iedereen.

Zijn wij persoonlijk en als gemeente zo’n levende brief? Christus schrijft nog steeds in de harten van mensen. Hij maakt daarbij gebruik van mensen die het Evangelie doorgeven. Hij gebruikt ambtsdragers, maar ook vaders en moeders, opa’s en oma’s of een juf en een meester op school. Denk ook aan zondagsschoolwerk. Op de werkvloer kunnen we een bruikbaar instrument in de hand van Christus zijn. Door het gebrekkige werk van mensen brengt Christus tot geloof en schrijft Hij door Zijn Geest Zijn wet in het hart. Christus’ aanwezigheid wordt zichtbaar in het dagelijks leven. Het hart is het centrum van ons leven, de plaats waar de beslissingen vallen.

Zijn stempel

Wie zijn de lezers van deze brief van Christus? In de eerste plaats is dat Paulus. In vers twee zegt de apostel: ‘U bent onze brief, geschreven in onze harten.’ Wat een bemoediging voor hem dat Christus gebruikmaakt van zijn werk. Ook vandaag kan dat bemoedigend zijn. De grote Christus maakt gebruik van mij.

De kring van lezers is echter breder. De brief is openbaar geworden en is gekend en gelezen door alle mensen. Iedereen in Korinthe kan het zien en ook wij kunnen het nu nog lezen. Christus heeft door middel van Paulus’ prediking in Korinthe een gemeente laten ontstaan. Hij heeft zijn stempel op het leven van de gemeenteleden gezet en hun leven vernieuwd. Er is liefde tot de naaste, vergevingsgezindheid. Ik-gerichtheid maakt plaats voor zelfverloochening.

Niet dat alles goed gaat in de gemeente, Paulus moet bij allerlei zaken de kritische vinger leggen. We lezen het in zijn brieven. Maar het positieve overweegt en dat komt naar buiten. Mensen zien dat, ook zij die de Bijbel niet of niet meer lezen. Bent u zo persoonlijk en als gemeente een leesbare brief van Christus?

ds. W.G. Hulsman
ds. W.G. Hulsman