Waar bent u naar op zoek?

Een heerlijke verwachting

ds. W.G. Hulsman
Door: ds. W.G. Hulsman
30-09-2021

Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. 2 Korinthe 3:16

Aanstaande zondag is het Israëlzondag om uiting te geven aan onze ‘onopzegbare verbondenheid met Israël’ (kerkorde). In 2 Korinthe 3:16 gaat het ook over Israël. Paulus heeft verwachting voor zijn broeders naar het vlees.

In dit verband schrijft de apostel over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is veel heerlijker dan het oude, terwijl het oude verbond ook al bijzonder was. Paulus laat dit zien aan de hand van de geschiedenis van Mozes die na de sluiting van het verbond met de wet, in stenen tafelen gegrift, terugkeert van de ontmoeting met de Heere op de berg Horeb. Zijn gezicht glanst dan zo sterk dat de Israëlieten er niet naar kunnen kijken. Daarom bedekt Mozes zijn gezicht met een doek. Als dit dus al zo heerlijk is, terwijl de wet ons in feite verdoemt, hoeveel te meer zal in het nieuwe verbond dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn, zegt Paulus. De Geest, Die ons deel geeft aan Christus en aan Zijn gerechtigheid. Paulus noemt het zelfs ‘de allesovertreffende heerlijkheid’ (vers 10).

Bedekking

Wanneer Paulus over de heerlijkheid van het nieuwe verbond spreekt, kan hij het niet laten om ook over de concrete situatie van Israël te spreken. Helaas moet hij vaststellen dat er bij het lezen van het Oude Testament een bedekking op Israël ligt. Zij begrijpen niet dat de Schriften van Christus getuigen en van Gods genade en de geschonken gerechtigheid.

In vers 15 schrijft de apostel dat wanneer Mozes wordt gelezen er een bedekking op hun hart ligt. In de synagoge worden de Schriften nauwkeurig gelezen, maar het zicht op de vervulling van heel de offerdienst ziet men niet: Jezus Christus, het Lam van God. De wet wordt gelezen, maar Degene Die in onze plaats de wet volkomen gehouden heeft, kent men niet. Met smart stelt Paulus dat vast. Volgens Romeinen 9 is het voor hem een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor zijn hart dat het zo gesteld is met zijn broeders naar het vlees. Het raakt hem diep.

Het is een bijzondere ervaring om een dienst mee te maken in de grote synagoge in Jeruzalem. Met veel eerbied worden de Schriften gelezen. Volgens de gids klinken er woorden waarin over de Christus wordt gesproken. Maar de bedekking is er nog steeds.

Christus wordt niet gekend. Aangrijpend dat het volk waaruit de Zaligmaker is voortgekomen, zo weinig verstaat van het Evangelie.

Bekering

‘Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.’ Dit is een hoopvol woord. Het gaat over de wegneming van de bedekking. Bekering is daarvoor nodig. Bekering is volgens het grondwoord: zich toewenden naar. Hier gaat het dan vooral over het zich toewenden naar Christus. Dat is wezenlijk voor het geloof. Niet met de rug naar Hem toe staan, maar je omkeren en tot Hem gaan. Hem nodig hebben als je Verlosser. Hem erkennen als Heere, Die het voor het zeggen heeft in je leven.

Het is voor ons nodig maar ook voor de Joden. Paulus verbloemt dat niet. Dezelfde weg is voor allen nodig om tot God te gaan. Jezus Christus, Hij is de weg, de Waarheid en het Leven. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden.

Onthulling

Wanneer Israël zich bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dat doet de Heere door Zijn Geest. De heerlijkheid van Christus wordt onthuld. De Jood Isaäc da Costa zag bij zijn bekering dat in het Nieuwe Testament de vervulling te vinden is van wat de profeten geschreven hebben, zowel van een lijdende als van een heerlijke Messias en Bevrijder. De bedekking werd weggenomen.

Je merkt hoe Paulus uitziet naar de bekering van Israël. Hij bidt ervoor. ‘Mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.’ (Rom.10:1) En wij bidden mee. Het is zeker dat het gaat gebeuren. God heeft het beloofd. De gemeente van Korinthe moet ervan weten en ook wij. We mogen met verwachting uitzien naar het moment dat heel Israël zalig zal worden. Wat een dag zal dat zijn als Israël samen met de nieuwtestamentische gemeente het lied van Mozes en het Lam zal zingen tot lof en eer van God Drie-enig. Dat is werkelijk de allesovertreffende heerlijkheid.

ds. W.G. Hulsman
ds. W.G. Hulsman