Waar bent u naar op zoek?

Een impressie van de jaarvergadering Gereformeerde Bond

23-05-2016

Op donderdag 19 mei had de 110e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond plaats in De Aker te Putten. Een verslag van het bestuur.

De voorzitter, ds. A.J. Mensink, opent de vergadering met het opgeven van Psalm 68:9 en 13. Hierna gaat hij voor in gebed, waarin hij voorbede doet voor de gezinnen van ons overleden bestuurslid Holdijk en onze penningmeester Teeuwissen. Hierna leest hij Kolossenzen 3:12-17 en spreekt onder het opschrift ‘Op de lofzang is Zijn troon’ zijn openingswoord uit (afgedrukt op pag. 4 en 5). Hierna zingen we Psalm 92:2. Vervolgens heet de voorzitter iedereen welkom.

Bestuursverkiezing

Ds. P.H. van Trigt en ds. J.A.W. Verhoeven zijn beiden na vijf jaar aftredend en herkiesbaar en aanvaarden hun herverkiezing. In de vacature van mr. G. Holdijk wordt dhr. A. Zwerus uit Emst verkozen, die deze benoeming aanvaardt.

Jaarverslag

Er zijn geen opmerking over de redactie van het jaarverslag, dat ditmaal is geschreven door mw. Meta van der Wind. De tweede voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, geeft een toelichting. Hij spreekt zijn dankbaarheid aan de Heere uit voor het vele werk dat gedaan mag worden. Het hoofdbestuur waardeert het vele werk en de inzet van de algemeen secretaris.

Hierna geeft hij het verslag in bespreking. Dhr. B. van Bokhoven vindt het nogal zwaar aangezet dat in de Open brief aan de synode gesteld werd dat de bijbelse visie op de kerk verdwijnt als territoriale gemeentegrenzen worden afgeschaft en vanwege de mobiliteitskwestie van predikanten. Verder vindt hij de vermelding van de mogelijkheid van gastlidmaatschap voor leden van de CGK, GKV, NGK en de VGK nogal summier weergegeven, terwijl dit toch een historisch feit genoemd mag worden. Dhr. J. Jonker onderschrijft de reactie van zijn voorganger en was verbaasd dat gekozen is voor een Open brief. Ds. A. van Lingen sluit zich aan bij de voorgangers en vraagt zich af of we ons niet veel meer zorg moeten maken over het feit dat God verdwijnt uit onze samenleving. Ook vindt hij het veel zorgelijker dat er geen predikanten lid zijn van de synode die een gemeente dienen die tot de Gereformeerde Bond behoort. Drs. M. Burggraaf stelt dat een Open brief een erg zwaar middel is als reactie op het rapport ‘Kerk 2025’ en vraagt zich af of het effect heeft gehad. Van de kant van het hoofdbestuur wordt aangegeven dat het bestuur erkent dat het middel van een open brief fors was en dat er door leden van de synode opmerkingen zijn gemaakt die overeenkomen met het standpunt van de GB. Vanwege het korte tijdsbestek tussen synodebesluit en het drukken van het jaarverslag kon er geen extra aandacht gegeven worden aan het gastlidmaatschap.

Dhr. J. Hafkamp vraagt naar aanleiding van het verschijnen van de liedbundel Weerklank aandacht voor het zingen van de Psalmen. Ds. M.A. van den Berg meent dat het hoofdbestuur adequater kan reageren op rapporten van de synode en vraagt om aandacht voor een HSV-kanselbijbel.

Dhr. P.F. Bos vraagt zich af wat de rol is van het hoofdbestuur met betrekking van de liedbundel Weerklank

. Ds. Mensink antwoordt dat de kerkenraden zelf besluiten waaruit gezongen gaat worden. Het bestuur acht zich wel geroepen om gemeenten toe te rusten inzake een bijbels-gereformeerde visie op de eredienst. Dhr. Vergunst maakt melding van het feit dat minder dan tien gemeenten belangstelling hebben getoond voor een HSV-kanselbijbel, hetgeen te weinig is om deze te kunnen laten drukken. Ds. J. Blom mist een duidelijk advies van het hoofdbestuur inzake het gebruik van liedbundels in de eredienst. Hierdoor ontstaat er diversiteit in de gemeenten. Daarnaast bekruipt hem soms het gevoel dat we niet meer zo achter de belijdenisgeschriften staan, zoals we dat in 2004 wel deden. Ds. Mensink spreekt de wens uit dat die diversiteit niet tot verdeeldheid brengt. Drs. Burggraaf merkt op dat hij het gevoel heeft dat het bestuur een dubbele loyaliteit heeft ten aanzien van de op te richten GTU en de PThU, en dat dit gevaarlijk kan zijn. Dhr. Vergunst stelt dat er geen dubbele loyaliteit is, wel een eerste loyaliteit aan de PThU. De Gereformeerde Bond zal geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GTU kunnen nemen, maar er zouden wel docenten uit hervormd-gereformeerde kring benoemd kunnen worden zoals nu in Leuven al gebeurt. Ds. J.E. de Groot vraagt aandacht voor het gebed om nieuwe predikanten. Ds. Mensink onderstreept het belang hiervan en antwoordt dat hier tijdens de bestuursvergaderingen altijd voor gebeden wordt.

Lees de volledige tekst van dit verslag in De Waarheidsvriend van 27 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)