Waar bent u naar op zoek?

Elk oog zal Hem zien

ds. M. Maas
Door: ds. M. Maas
08-12-2022

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Openbaring 1:7

De wederkomst van Christus is tot troost voor allen die in Hem geloven en Hem liefhebben. Maar de grote dag begint met rouw en verdriet van hen die Christus hebben verworpen.

Johannes gebruikt heel wat woorden die allemaal wijzen naar Christus en Zijn komst. Hij onderstreept die blijde boodschap met het woord ‘amen’. Hij gebruikt dat woord maar liefst twee keer (Openb.1:6 en 7). Dat is opmerkelijk, omdat de Bijbel niet te pas en te onpas het woord ‘amen’ gebruikt. Het staat op die plaatsen om de boodschap nog eens duidelijk te bevestigen. Met andere woorden: Christus’ komst is zeker en vast, die lijdt geen twijfel, daar kun je van op aan. Daar kan iedereen, gelovig of ongelovig, zeker van zijn.

Zichtbaar

Als Johannes het zou mogen zeggen, dan wordt Christus’ komst spoedig werkelijkheid. Dan kan geloven overgaan in aanschouwen. Geloven is in de regel een hele opgave. Geloven doe je meestal boven jezelf uit en dwars tegen alles in. Ja toch?

Geloven is dan niet meer nodig, want Christus zal voor iedereen zichtbaar zijn. Nota bene, elk oog zal Hem zien. Niemand staat in de weg, niemand zal zijn ogen van Hem kunnen afwenden, niemand zal Hem kunnen ontlopen, niemand zal dan kunnen zeggen: ‘Ik wil niets met Hem te maken hebben.’ Dit geldt voor elk mens die leefde vanaf Adam, voor elk mens van wie de zonden gewassen zijn in het bloed van het Lam. Iedereen die Christus daadwerkelijk doorstoken heeft, en iedereen die het daar mee eens was. Wie gaat er dan vrijuit? Joden en heidenen hebben toch bewust en beslist een einde gemaakt aan het leven van Jezus Christus? We hebben toch allemaal geroepen: ‘Weg met Hem, want we willen niet dat Hij Koning over ons is?’

Waarom? Hij belichaamt de wereld van de Waarachtige waar gerechtigheid en vrede heerst en die wereld staat haaks op de onze, waar ongerechtigheid en oorlog de dienst uitmaken, waar zieken en zwakken amper meetellen, waar stralen en scoren, competitie en carrière heel belangrijk zijn, waar het gaat om groeien en groter worden ten koste van anderen. Als je niet gediend bent van Gods heerschappij en zelf ‘heer’ wilt blijven, ga je tot het uiterste om jezelf te handhaven. Dat gaat op zo’n manier dat je de Heere der heerlijkheid kruisigt. Wie de Verlosser verwerpt, wordt in de dag der dagen zelf verworpen. Daar moet je toch niet aan denken. Laat het woord van de tekst ook een wenk zijn om je gewonnen te geven aan Christus, voor zover je dat nog niet eerder deed.

Rouwbeklag

Opvallend, de dag waarop Christus komt, begint met massaal rouwbeklag. Alle geslachten van de aarde zullen over Hem rouwen. Alle mensen zullen zich op de borst slaan als teken van rouw en vrees. Alle mensen? Klopt dat wel? Johannes haalt dit woord tevoorschijn uit de profetie van Zacharia (12:10). Daar lezen we dat Israël zich bekeert, rouw bedrijft en verdriet heeft over de dingen die ze deden die niet deugden.

Johannes heeft het hier over mensen die zich niet tot God bekeerd hebben en niet geloofd hebben in Gods Zoon. Zij zullen rouwen, omdat ze Christus voor altijd moeten missen, omdat ze Hem altijd verwijten hebben gemaakt, Hem altijd hebben verdrongen, Hem niet als Heere wensten, en Hem in de dag der dagen voorgoed verliezen. Ze zullen moeten belijden: wij waren stekeblind en horende doof. Zijn verschijning betekent: we zijn voorgoed verloren. Dat is aangrijpend!

Hij komt

Vlak voor Zijn lijden en sterven antwoordde de Heere Jezus op de vraag van de hogepriester of Hij de Christus was, de Zoon van de Gezegende: ‘En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.’ (Mark.14:62) Hij heeft die belijdenis met de dood moeten bekopen, maar Hij stond op en Hij leeft tot in alle eeuwigheid.

Of wij leven, daar kunnen we weleens aan twijfelen. Herkent u dat? We kunnen verdoofd zijn door verdriet, vragen, pijn, twijfel. We kunnen in de war zijn door alles wat er vandaag gebeurt. Maar Híj leeft en Hij kómt. Dat is zeker en vast (Openb.22:20). ‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’

ds. M. Maas
ds. M. Maas