Waar bent u naar op zoek?

En zie, Jezus komt

06-07-2023

Apeldoorn, juli 2023

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Geachte kerkenraden,

Wekelijks heeft de nood van de wereld in de zondags eredienst een plaats. In de voorbede reageert de gemeente op wat haar via allerlei media voortdurend raakt, die gedurige stroom aan rampen waarover Lukas 21 al sprak: hongersnood en besmettelijke ziekte, oorlogen en aardbevingen. Namen van landen symboliseren al deze crises: Burkina Faso en Jemen, Oeganda en Oekraïne, Turkije en Syrië. Daarbij komt het ‘klein’ verdriet in jouw leven en dat van je meest naaste, onrecht en ziekte die er altijd kunnen zijn.

De gelovige Israëliet keek om die reden naar voren, naar de komst van Hem Die de wereld in gerechtigheid oordelen zal. Zijn komst zal mijn heil volmaken, was de belijdenis. Jezus sloot hierbij aan: ‘Kijk dan omhoog, hef uw hoofd op…’ Voortdurend heeft de gemeente vandaag dit onderwijs van Hem nodig, dit appèl dat ingezet wordt met ‘En zie’. Dan kantelt het perspectief, dan draait de camera van ons leven weg van de situatie op aarde of van het leven in mijn huiskamer naar omhoog, naar de hemel.

Tijdens de ambtsdragersontmoetingen denken we na over de roeping van de gemeente om waakzaam te zijn. Dat is een actieve houding, die zich uit in bidden, dienen, getuigen, werken. Dat houdt tegelijk een jagen naar de heiliging in, om ‘onberispelijk bewaard te worden bij de komst van Christus’. We ervaren dat dit alles de kern van het werk van elke ambtsdrager raakt, om welk ambt het ook gaat. Om die reden zien we ernaar uit het gesprek hierover samen te voeren.

Indeling

Bijgaand treft u de regionale indeling en de plaatsen van samenkomst aan. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij nodigen u van harte uit voor dinsdag 5 of dinsdag 12 september. We hopen velen te mogen begroeten. Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen deze uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Van harte wensen we u tot slot Gods zegen toe op uw arbeid in Zijn dienst.

Met broederlijke groeten,

namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond,

P.J. Vergunst

algemeen secretaris


O God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. Heere, wacht niet langer!

Psalm 70:6b

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.

Openbaring 1:7a

De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg, zou het kunnen zijn: Hij komt.

Dr. O. Noordmans

Als de Zoon des mensen op aarde komt… over die tekst van Lukas heb ik eens gepreekt. Het is een waarschuwingssein. Het werpt ons terug op de Zoon des mensen zelf, die zegt: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijke.

Dr. A. Noordegraaf

De zogenoemde tekenen der tijden hebben de eeuwen door plaatsgevonden. Maar het Nieuwe Testament gaat ons er wel in voor om ons te richten op de toekomst, want steeds speelt de toekomstverwachting een belangrijke rol.

Dr. H. van den Belt