Waar bent u naar op zoek?

Financieel verslag over 2020

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
20-05-2021

Algemeen

Met genoegen doen wij u hierbij verslag over het boekjaar 2020. Dit doen wij door middel van de samengevatte jaarrekening over 2020. Deze samengevatte jaarrekening is een afgeleid document van de jaarrekening 2020 van onze vereniging. De jaarrekening is opgesteld volgens de, door het bestuur, gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. We sloten het jaar 2020 af met een resultaat van negatief € 72.000. Er is een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven over de jaarrekening door WITh Accountants.

Ten opzichte van 2019 is het resultaat toegenomen met € 77.000. Deze toename laat zich onder andere verklaren door:
– Toename opbrengsten ten behoeve van het Steunfonds ad € 65.000;
– Afname opbrengsten ten behoeve van het Studiefonds ad € 4.000;
– Toename opbrengsten ten behoeve van het Leerstoelfonds ad € 5.000;
– Afname contributies en giften ad € 45.000;
– Toename lasten Steunfonds ad € 31.000;
– Afname lasten Studiefonds ad € 18.000;
– Toename lasten Leerstoelfonds ad € 5.000
– Afname financiële baten en lasten ad € 40.000;
– Toename inkomsten uit nalatenschappen ad € 82.000.

Het eigen vermogen van onze vereniging stelt ons enerzijds in staat op een verantwoorde wijze onze doelstellingen jegens de gemeenten en gemeenteleden te kunnen verwezenlijken, anderzijds heeft onze vereniging ook de nodige financiële verplichtingen op lange termijn ten aanzien van personeel, hoogleraren en gemeenten.

Balans
Hierbij treft u de balans per 31 december 2020, alsmede het exploitatieoverzicht 2020 van onze vereniging, waarbij u onderstaande toelichting gegeven wordt. (Zie originele PDF).

Onder de post vorderingen is onder meer opgenomen: debiteuren € 21.190.

Onder liquide middelen zijn spaarrekeningen opgenomen die zijn ondergebracht bij
– Van Lanschot Bankiers ter grootte van € 23.682;
– Rabobank ter grootte van € 1.027.615;
– ING ter grootte van € 1.270.639.

Het eigen vermogen van de Bond bestaat uit vijf onderdelen. Het kapitaal is het kernvermogen, dat jaarlijks muteert als gevolg van het resultaat uit de algemene verenigingsactiviteiten.

De bestemmingsfondsen hebben een specifieke bestemming, te weten het steunen van gemeenten, het steunen van studenten en de financiering van de leerstoelen.

De bestemmingsreserve Projecten muteert als gevolg van inkomsten uit nalatenschappen en specifieke onttrekkingen.

In het exploitatieoverzicht ziet u inkomsten en uitgaven van deze bestemmingsfondsen en -reserve gespecificeerd.

Onder kortlopende schulden zijn onder meer opgenomen: crediteuren ad € 13.575, nog af te dragen belastingen ad € 22.696, reservering vakantiegeld ad € 11.900, raming accountantskosten ad € 8.600 en kosten 4e kwartaal 2019 leerstoel VU ad € 16.680.

Resultaten 2020
De opbrengsten voor het Steunfonds namen ten opzichte van het jaar 2019 toe met ad € 65.000. Dit werd met name veroorzaakt door de in 2020 gehouden tweejaarlijkse actie ad € 56.000 die in 2019 specifiek gehouden werd voor het algemeen werk.

De opbrengsten voor het Studiefonds namen ten opzichte van het jaar 2019 af met € 5.000.

De opbrengsten voor het Leerstoelfonds namen ten opzichte van het jaar 2019 toe met € 4.000.

De contributies en giften namen ten opzichte van het jaar 2019 af met € 45.000, met name door het feit dat er in het jaar 2020, in tegenstelling tot 2019, geen actie werd gehouden ten behoeve van het algemeen werk.

De lasten van het Steunfonds namen ten opzichte van het jaar 2019 toe met € 31.000, door een toename aan uitkeringen aan gemeente en kosten voor een actie geldwerving.

De lasten van het Studiefonds namen ten opzichte van het jaar 2019 af met € 18.000, door met name minder kosten voor de aio’s en geen toelagen promoties.

De lasten van het Leerstoelfonds namen ten opzichte van het jaar 2019 toe met € 5.000, met name door cao-verplichtingen.

De personeelskosten bureau namen ten opzichte van het jaar 2019 met € 1.000 toe, met name door cao-verplichtingen.

De kosten ledenadministratie namen ten opzichte van het jaar 2019 af met € 6.000, met name doordat er geen kosten waren voor een geldwervingsactie.

Onder de bestuurs- en representatiekosten zijn de volgende kosten opgenomen: 
– de kosten die verband houden met deelname aan het project Digibron.

Bovengenoemde kosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve ‘Projecten’ worden gebracht. Onder de kosten van vergaderingen / conferenties zijn de volgende kosten opgenomen, die ten laste van de bestemmingsreserve ‘Projecten’ worden gebracht:
– de brochures i.v.m. toerusting
– de Mennorode conferentie.

De lasten van De Waarheidsvriend namen ten opzichte van 2019 toe met € 7.000, door met name kleine toegenomen kosten en het meer uitbetalen aan provisie.

Door een toename van de inkomsten en gelijkblijvende uitgaven ten opzichte van 2019 nam het saldo uit hoofde van verenigingsactiviteiten toe met € 35.000. De financiële baten en lasten namen ten opzichte van het jaar 2019 af met € 40.000, met name door een lager resultaat op de effectenportefeuille in 2020 ten opzichte van 2019.

De nalatenschappen namen ten opzichte van het jaar 2019 toe met € 82.000.

Het bovenstaande resulteerde in een negatief resultaat ad € 74.000. Ten opzichte van 2019 betekent dit een toename van het resultaat van € 77.000.

Begroting 2021
In het exploitatieoverzicht hebben wij ter informatie tevens de begroting 2021 opgenomen. De begroting 2021 is geen onderdeel geweest van de beoordelingswerkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020. Deze gegevens zijn derhalve ook niet afgeleid uit deze jaarrekening. Wij verwachten het jaar 2020 af te sluiten met een resultaat van (afgerond) negatief € 371.000.

Enkele opmerkingen bij de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020:
– de afname van de opbrengsten ten behoeve van het Steunfonds wordt veroorzaakt doordat de tweejaarlijkse actie, die in 2020 is gehouden voor het Steunfonds, in 2021 niet plaatsvindt;
– de toename van contributies / giften / collecten wordt navenant veroorzaakt door de tweejaarlijkse actie ten behoeve van het algemene werk in 2021;
– de uitkeringen aan gemeenten (ten laste van het Steunfonds) zijn begroot op basis van uitgaven van de laatste jaren;
– de lasten van het Studiefonds zijn in lijn met eerdere begrotingen;
– de personeelskosten bureau zijn begroot conform de geldende arbeidsvoorwaarden.
– de administratie- en beheerskosten nemen af door een verwachte afname van de telefoon- en portikosten alsmede de kantoorbenodigdheden;
– de kosten ledenadministratie zijn ten opzichte van de begroting 2020 hoger opgenomen, omdat er kosten zijn van een actie.
– de kosten vergaderingen / conferenties zijn ten opzichte van de begroting 2020 gelijk gebleven. Gelet op de huidige omstandigheden is het onzeker welke activiteiten er plaats kunnen vinden.

Ten slotte
Het jaar 2020 sloten we met dankbaarheid binnen de begroting af, zij het met een negatief resultaat van € 72.000, door met name opbrengsten uit nalatenschappen en minder lasten dan begroot.

De Heere stelde de gemeenten en gemeenteleden in staat om ook aan het vele werk dat door de Gereformeerde Bond verricht mag worden, naar vermogen, bij te dragen. Dank voor uw meeleven, meegeven en meebidden waarin u uw betrokkenheid heeft laten blijken.

L.P. de Wit uit Bergambacht is penningmeester van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

L.P. de Wit
L.P. de Wit