Waar bent u naar op zoek?

Financieel verslag over 2021

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
12-05-2022

Via de samengevatte jaarrekening die hieronder zal worden toegelicht, doen we verslag over het boekjaar 2021 van de vereniging. We sloten dit verenigingsjaar af met een negatief resultaat van € 101.000. Er is een beoordelingsverklaring afgegeven door WITh accountants.

Jaaroverzicht

De Gereformeerde Bond kent drie fondsen, die bestemd zijn voor de doelstellingen van de vereniging.

Steunfonds

Via het steunfonds ondersteunen we financieel waar nodig gemeenten om bijvoorbeeld een predikant te beroepen. Diverse gemeenten zijn afgelopen jaar weer ondersteund. De lasten van het fonds zijn fors hoger dan voorgaand jaar. Dit komt doordat we afgelopen jaar extra steun hebben toegezegd aan verschillende gemeenten. De baten voor het steunfonds zijn lager ten opzichte van 2020. Dit komt doordat er in 2020 een actie is gehouden voor het steunfonds en in 2021 niet.

Studiefonds

Met het Studiefonds ondersteunen we studenten door middel van studietoelagen (bijvoorbeeld bij zogenoemde ‘late roepingen’) en bijdragen ten behoeve van opbouw van hun bibliotheek (HOB), promoties en doctoraalstudies. Daarnaast fi nancieren we vanuit dit fonds studiedagen, de studieweek en enkele assistenten in opleiding (aio’s) aan de Protestantse Th eologische Universiteit (PTh U). We zagen de baten afgelopen jaar toenemen ten opzichte van 2020 door een toename van giften. We zien echter een daling in het aantal aanvragen voor studietoelagen, waardoor de lasten lager zijn uitgevallen.

Leerstoelfonds

Vanuit het Leerstoelfonds worden onze hoogleraren H. van den Belt en W.H.Th . Moehn gefinancierd. Van den Belt heeft een fulltime aanstelling bij de VU Amsterdam, waarvan de GB 50 procent financiert. Moehn is voor 40 procent aangesteld als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU. De opbrengsten uit collecten zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Ook de fi nanciële reserve van het Leerstoelfonds is hoog. Hierdoor is er ruimte gekomen om per 1 april 2022 dr. P. Veerman voor 0,5 fte te benoemen als universitair docent aan de VU en hebben we in 2022 het Cornelis Graafland Centrum een financiële impuls gegeven, zodat er predikanten naast hun ambtswerk kunnen promoveren.

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is de wekelijkse uitgave van de GB. De lasten voor De Waarheidsvriend nemen toe als gevolg van onder andere porto-, papier- en personeelskosten. Om de baten en lasten ook op de langere termijn in evenwicht te laten blijven, is het jaarabonnement in prijs verhoogd van € 49 naar € 49,95.

Overig

Over het algemeen zien we met dankbaarheid dat dat de baten van de vereniging afgelopen jaar zijn toegenomen, met name als gevolg van toegenomen giften. We hebben afgelopen jaar ook investeringen gedaan, waaronder in een nieuwe website die met verschillende mogelijkheden om verder uit te bouwen toekomstbestendig is gemaakt.

Balans

De vereniging beschikt over een vermogen van circa 3,9 miljoen euro. Deze is verdeeld over verschillende reserves en de fondsen. Ongeveer 1/3 van het vermogen is momenteel belegd. Afgelopen jaar is er gewerkt aan het actualiseren van het beleggingsbeleid en begin 2022 is besloten om 750.000 euro toe te voegen aan de beleggingsportefeuille en via vermogensbeheer te gaan werken. Van Lanschot Kempen is onze vermogensbeheerder. Door deze keuze en spreiding van de overige liquide middelen drukt er geen negatieve rente meer op ons vermogen. Het beleggen heeft als doel om met een redelijk rendement ter compensatie van bijvoorbeeld de inflatie ons vermogen op langere termijn in stand te houden. Hiermee kunnen we onze doelstellingen ook met financiële middelen blijven nastreven.

Ten slotte… Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Al onze voornemens voor 2022 staan onder het voorbehoud uit Jakobus 4:13-16. In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd en tot nadere toelichting altijd bereid. 


L.P. de Wit uit Bergambacht is penningmeester van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

L.P. de Wit
L.P. de Wit