Waar bent u naar op zoek?

Financieel verslag over 2022

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
11-05-2023

Via de samengevatte jaarrekening die hieronder zal worden toegelicht, doen we verslag over het boekjaar 2022 van de vereniging. We sloten dit verenigingsjaar af met een negatief resultaat van € 420.000. Met name de niet-gerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille heeft een forse doorwerking in het saldo onder aan de streep. Er is een beoordelingsverklaring afgegeven door WITh accountants.

Jaaroverzicht

De Gereformeerde Bond kent drie fondsen, die bestemd zijn voor de doelstellingen van de vereniging.

Steunfonds

Via het steunfonds ondersteunen we financieel waar nodig gemeenten om bijvoorbeeld een predikant te beroepen. Diverse gemeenten zijn afgelopen jaar weer ondersteund. De lasten van het fonds zijn lager dan voorgaand jaar. Dit komt doordat we in 2021 extra steun hadden toegezegd aan verschillende gemeenten ten opzichte van andere jaren. We mogen dankbaar zien dat de baten van het fonds in 2022 stabiel zijn, zodat we gemeenten kunnen blijven ondersteunen.

Studiefonds

Met het Studiefonds ondersteunen we studenten door middel van studietoelagen (bijvoorbeeld bij zogenoemde ‘late roepingen’) en bijdragen ten behoeve van de opbouw van hun bibliotheek (HOB) en promoties. Daarnaast financieren we vanuit dit fonds studiedagen, de studieweek en financieren we enkele assistenten in opleiding (aio’s) aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). In 2022 hebben we ook geïnvesteerd in een nieuwe collegereeks voor studenten over de prediking. In 2022 hebben we een actie gehouden voor het Studiefonds, waardoor de baten fors hoger zijn uitgevallen dan vorig jaar.

Leerstoelfonds

Vanuit het Leerstoelfonds worden onze hoogleraren H. van den Belt en W.H.Th. Moehn gefinancierd. Prof. Van den Belt heeft een fulltime aanstelling bij de VU Amsterdam, waarvan de GB 50% financiert. Prof. Moehn is voor 40% aangesteld als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU. In april 2022 is dr. P. Veerman voor 0,5 fte aan de VU begonnen als universitair docent, waarvan de GB 80% financiert. De opbrengsten uit collecten zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Ook de financiële reserve van het Leerstoelfonds is hoog. Binnen het Leerstoelfonds worden ook de middelen die voor het Cornelis Graafland Centrum zijn bedoeld gereserveerd. Door diverse giften en toezeggingen kan ds. H.B. van der Knijff vanaf 2023 aan de slag als promovendus bij het CGC.

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is de wekelijkse uitgave van de GB. De lasten voor De Waarheidsvriend nemen toe als gevolg van onder andere porto-, papier- en personeelskosten. Om de baten en lasten ook op de langere termijn in evenwicht te laten blijven, is het jaarabonnement in prijs verhoogd van € 49,95 naar € 52,50 per jaar.

Overig

Over het algemeen zien we met dankbaarheid dat dat de baten van de vereniging afgelopen jaar zijn toegenomen, met name als gevolg van toegenomen giften. We hebben afgelopen jaar ook investeringen gedaan, waaronder in een nieuwe website die met verschillende mogelijkheden om verder uit te bouwen toekomstbestendig is gemaakt.

Balans

De vereniging beschikt over een vermogen van circa 3,9 miljoen euro. Deze is verdeeld over verschillende reserves en de fondsen. Ongeveer de helft van het vermogen is momenteel belegd. In 2022 is er overgestapt op een nieuwe vorm van beleggen via vermogensbeheer. Van Lanschot Kempen is onze vermogensbeheerder. Daarnaast is ervoor gekozen om de actuele waarde van de beleggingsportefeuille in de jaarrekening te presenteren. Dit heeft als gevolg dat dat fluctuaties sterker doorwerken in het exploitatiesaldo. Door de zeer sterk gestegen rente in 2022 is met name de waarde van de obligaties sterk afgenomen, met als gevolg dat de waarde van de portefeuille sterk is gedaald. Dit zien we nu terug in het exploitatiesaldo. Het is belangrijk om te vermelden dat het hier gaat om een niet-gerealiseerde waardeverandering. Beleggen doen we daarnaast voor de lange termijn. We hebben in de afgelopen jaren ook sterke fluctuaties gehad. Zo steeg de waarde van de portefeuille in 2020 en 2021 samen met ca. € 200.000. In 2022 hebben we daarentegen met forse tegenwind te maken gehad.

Ten slotte…

Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Al onze voornemens voor 2023 staan onder het voorbehoud uit Jakobus 4:13-16. In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd en tot nadere toelichting altijd bereid.

L.P. de Wit
L.P. de Wit