Waar bent u naar op zoek?

Geestelijk dienen

ds. P. Wijnberger
Door: ds. P. Wijnberger
11-05-2023

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (...) Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Amen. 1 Petrus 4:10-11

Petrus betrekt de genadegaven van God niet op de Heilige Geest, maar op de Heere Jezus. Wie dient en spreekt vanuit de genadegaven, verheerlijkt God door Jezus Christus. Waarom?

Je zou in vers 11 verwachten dat Petrus de Heilige Geest noemt. Dat hij toch spreekt over de Heere Jezus, is niet vreemd. Dat heeft alles te maken met het komende feest dat we mogen vieren. Het wijst ons naar Hemelvaartsdag. Als de verheven Koning deelt de Heere Jezus de gaven uit aan Zijn gemeente op aarde.

Paulus legt dat in Efeze 4 uitvoerig uit. Dat komt vanwege de profetie van Psalm 68. Deze psalm wijst vooruit naar Hemelvaart. Met deze psalm zingen we niet alleen: ‘Gij voert ten hemel op, vol eer.’ Vervolgens ook:

De kerker werd Uw buit, o HEER!

Gij zaagt Uw strijd bekronen

met gaven, tot der mensen troost.

Zo leren we vanuit het Oude Testament dat de Heere Jezus als de Hemelkoning deelt vanuit de overvloed van Zijn overwinning. Ook Petrus spreekt zodoende niet over de gaven van de Heilige Geest, maar over de genadegaven van God, door Jezus Christus. Dat sluit de Heilige Geest natuurlijk niet uit. Het geeft echter wel te denken. Die gaven zijn klaarblijkelijk het gevolg van Hemelvaart. Met Pinksteren zien we hoe de Heilige Geest ze in de praktijk brengt.

Deze genadegaven zijn het laatste geschenk dat Petrus aanwijst om vol te houden in het einde van de tijden. Genadegaven, het klinkt in het Nederlands dubbelop. Het is een geschenk en ook nog eens uit genade alleen. Vervolgens benadrukt Petrus nogmaals dat dit ook niet in eigen kracht lukt, alleen uit de kracht die God schenkt. Het is God Zelf, Die Zijn kerk in stand houdt. Met alle golven en stormen die over de kerk heenkomen, hoeven we het niet te verwachten dat we als mensen zo sterk zijn. Het is een wonder om te zien dat de verhoogde Christus Zijn gemeente nu al laat delen in de overwinning.

Als beheerders dienen

Paulus spreekt uitvoerig over alle genadegaven die er zijn. Petrus heeft het slechts over de veelsoortige genade van God. Daarin ligt echter alles besloten. Zo rijk de overwinning en de triomftocht van Hemelvaart zijn, zo overvloedig zijn de genadegaven. En die zijn er voor heel de gemeente. Petrus heeft het niet over bepaalde figuren uit de gemeente. Hij gaat ervan uit dat iedere gelovige zulke gaven heeft. Hoe is dat bij onszelf?

Het doel is ook duidelijk: dien daarmee, als goede beheerders. Anders dan in de wereld moeten niet de meeste getalenteerde mensen de meeste macht bezitten en heersen over anderen. In de kerk geldt dat hoe meer je ontvangt, hoe meer reden je hebt om te dienen. Niet omdat het moet, maar omdat je daarvoor de kracht krijgt. Ik denk aan die dominee die tegen me zei: ‘Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen met Psalm 119: Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.’

Bevoorrechte slaaf

Zo’n beheerder over wie Petrus spreekt, was in zijn tijd de slaaf die het huis beheerde. Hij stuurde de andere slaven aan, zorgde ervoor dat alles op voorraad was, had het overzicht over de financiën. Een bevoorrechte plaats, al bleef hij een slaaf. Zo bedoelt Petrus dat ook. Wie die genadegaven heeft, heeft bovennatuurlijke talenten! Het is niet zomaar een aangeboren aanleg, maar het gaat ons karakter, onze eigen talenten te boven. Deze gaven ontvangen we niet om onszelf te verheffen, zoals dat gebeurde in Korinthe. Net zoals Paulus het aan hen schrijft: dat maakt ons dienaars. Een beheerder blijft een slaaf. Een christen blijft een dienaar van de allerhoogste God.

Uitzien

Het einde van de dingen is nabij, zo begint Petrus in vers 7, als hij vertelt over de geschenken die de Heere God aan de kerk geeft om in deze tijd te volharden. Het is een tijd waarin de beproevingen ons te boven gaan, die noemt Petrus ook veelsoortig (1 Petr.1:6). Jezus Christus is Overwinnaar en Hij deelt vanuit die overwinning Zijn geschenken.

Hemelvaart leert ons het in Hem te zoeken, in wat we in geloof, hoop en liefde en al die andere gaven nodig hebben om als gemeente uit te zien naar de wederkomst. Dan zal het inderdaad zo eindigen: Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

ds. P. Wijnberger
ds. P. Wijnberger