Waar bent u naar op zoek?

Gemeente en ambt [3, slot]

22-02-2016

Vanaf de tijd van de apostelen staat de bediening van Woord en sacrament centraal. In onze kerkorde is deze dubbele taak vooral toevertrouwd aan de predikant, concludeert dr. P.F. Bouter.

Soms gaan er stemmen op om ook een ouderling de sacramenten te laten bedienen, bijvoorbeeld in gebieden waar zeer kleine gemeenten zijn met weinig predikanten. Vanouds berusten de prediking en de bediening van de sacramenten echter bij de episkopos, de opziener, de bisschop, de predikant.

Woord en sacrament

De andere ambten zijn als het ware in dit ambt opgenomen en vloeien eruit voort. De kerkorde van de Protestantse kerk heeft dit mooi verwoord. Daar staat in artikel V: ‘Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is van Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament gegeven. Met het oog op deze dienst onderscheidt de kerk het ambt van predikant, het ambt van ouderling, het ambt van diaken, evenals andere diensten in kerk en gemeente’.

We zien hier dat het openbare ambt van Woord en sacrament er van Christuswege is. In de christelijke gemeente komt Christus in Woord en sacrament tot de gemeente met de bedoeling haar aan te raken, te onderwijzen, aan zichzelf te ontdekken en te leiden. De ambten die er zijn, dienen feitelijk allemaal het ene ambt van Woord en sacrament.

Predikant

Om te beginnen geldt dat de predikant. Die is de bedienaar van Woord en sacrament. Een predikant zal daar dan ook zijn grote werk van moeten maken. De openbare gebeden en het aangeven van wat gezongen wordt, komt daarbij als antwoord op Woord en sacrament. De catechese hoort, als toeleiding tot Woord en sacrament, ook tot zijn taken.

Daarnaast moet de predikant ook pastoraat doen om zijn kudde te kennen, dat is nodig voor de toepassing van het Woord. Maar wat er ook aan crisispastoraat is, hij moet geen crisismanager worden. Hij moet Woord en sacrament bedienen. Daardoor bezoekt Christus de gemeente.

Dat vergt trouw, inspanning, gebed en toewijding. Laten predikanten trouw blijven preken, dopen, sacramenten bedienen en jongeren onderwijzen. Dat is een van de grondlijnen van de kerk van alle tijden, ongeacht hoe de maatschappij is of zich ontwikkelt.

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 26 februari 2016.