Waar bent u naar op zoek?

Genade als grondtoon

C.A. de Vries
Door: C.A. de Vries
09-09-2021

Vanuit het moderamen van de generale synode breng ik graag de hartelijke groeten aan u over. Ik stel eerst de vraag: Waar staat de Gereformeerde Bond voor?

Op uw mooie, nieuwe website (gereformeerde bond.nl) las ik uw heldere missie: ‘Het bevorderen dat de Protestantse Kerk in Nederland gehoorzaam is aan de Bijbel en zich gebonden weet aan de belijdenis van de Reformatie’.

U werkt dat concreet uit in uw visie:

– ‘Opkomen voor de leer van de Reformatie zoals deze met name in de belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) is samengevat.

– Dat was, dat is en dat blijft nodig. In het geheel van de theologie, in het kerkelijk beleid en, met name ook, in de zuivere prediking van de Bijbel, het Woord van God, die aansluit op de belijdenisgeschriften als spreekregel van de Reformatie. In de liturgie nemen de Psalmen een belangrijke plaats in.’

Ik waardeer het positief dat het bij het geloof niet alleen over gevoel gaat, maar ook over (bijbel)kennis. Zeker ook dat u concrete doelen formuleert: ‘Het vormen en het toerusten van gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en studenten – gehoorzaam aan de Bijbel en gebonden aan de belijdenis van de Reformatie’.

Visienota van de Protestantse Kerk

Graag vertel ik iets over onze visienota ‘Van U is de toekomst’. Deze is richtinggevend voor de komende jaren. Geïnteresseerden kunnen hem (inclusief een handzame gesprekshandleiding) downloaden via protestantsekerk.nl/ideeenbank/in-gesprek-over-devisienota-van-u-is-de-toekomst.

De grondtoon is genade, die bevrijdt. Ze komt tot uiting in kruis en opstanding van Christus. We zien hier de diepte van genade en Gods liefde en vergeving. Genade corrigeert bijvoorbeeld tegen zelfgenoegzaamheid. Ze ontspant; we mogen ook bij een krimpende kerk in vertrouwen leven.

We komen wel veel religieus analfabetisme tegen binnen en buiten de kerk. Ligt hier geen kans voor de Gereformeerde Bond? Om zich vreugdevol en vrijmoedig te mogen inzetten voor kerk en samenleving. Verder bevat de visienota verschillende thema’s; ik noem er twee:

Gemeenschap van Woord en tafel

De Emmaüsgangers zijn teleurgesteld als Jezus erbij komt. Hij opent de woorden van Mozes en de profeten en spreekt bij hen thuis het zegengebed uit en breekt het brood. De Protestantse Kerk wil lokale gemeenten versterken als gemeenschap van Woord en tafel. Dat Woord wordt ook breder opgevat voor heel de samenleving. Wat het avondmaal betreft: hoe kunnen we het meer existentieel ervaren? Dat vraagt om verdieping en bezinning, ook op de frequentie van het vieren. Ligt hier een kans voor Gereformeerde Bond? ‘Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt’ (1 Kor.11: 26). Het woord ‘dikwijls’ duidt op een frequente viering. Calvijn vierde elke zondag het avondmaal en schroomde niet om sporadische vieringen een uitvinding van de duivel te noemen.

Kinderen van één Vader

Dit thema gaat over het bevorderen van de eenheid over kerkmuren heen. Vanuit de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. We staan daarbij in een lange traditie: van Reformatie, Middeleeuwen en Israël.

Daarnaast werken we aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. We putten daarbij uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Dit raakt uw visie dat in de liturgie de psalmen een belangrijke plaats innemen. Hoe geven we in 2021 daar gestalte aan, met name voor jongeren? Er zijn uitgaven als Psalmen voor nu en Weerklank. Een kans voor de Gereformeerde Bond?

Enkele uitdagingen

Ik zie een viertal uitdagingen voor de Gereformeerde Bond:

– Vat uw missie niet te smal op: richt u op de hele Protestantse kerk in Nederland!

– Ik zou het heel mooi vinden als de Gereformeerde Bond een notitie over verdieping van het heilig avondmaal opstelt; hoe kun je het meer existentieel/bevindelijk ervaren en over frequentere vieringen? U kunt deze notitie aanbieden aan de generale synode.

– Hoe kunnen we religieus analfabetisme binnen de kerk verminderen?

– Psalmen nemen bij de liturgie een belangrijke plaats in: Hoe kunnen we dat in de 21e eeuw gestalte geven, ook voor jongeren?

Graag wens ik u en de uwen veel zegen op werk en inzet voor de kerk.

C.A. de Vries
C.A. de Vries