Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond belegt studiedag ‘Geloofgevoel-beleving’

01-09-2022

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond roept de kerkenraden op om op zondag 4 september in de eredienst voorbede te doen voor de leden van de Tweede Kamer, een gebed om wijsheid nu de behandeling van de zogenoemde Transgenderwet voor de komende week geagendeerd staat. Het gaat hier om de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Het wetsvoorstel beoogt de registratie van geslachtswijziging te vergemakkelijken. Concreet is voorgesteld dat:

– het vereiste van een deskundigenverklaring vervalt;

– het ook voor kinderen jonger dan zestien jaar mogelijk wordt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Dit gaat dan via een verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger aan de rechtbank;

– personen van zestien jaar en ouder zelfstandig een eerste of tweede wijziging kunnen verzoeken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een derde of volgende wijziging is mogelijk na een verzoek van betrokkene daartoe bij de rechtbank. Ook ligt ter behandeling het (gewijzigde) amendement van het kamerlid Lisa van Ginneken (D66) voor tot invoering van de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in de non-binaire aanduiding X.

Voor de maatschappelijke structuur zijn deze voorstellen ingrijpend. Het raakt ons dat de voorstellen een breuk betekenen met het scheppingsbericht uit Genesis 1: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’ In de grote verantwoordelijkheid die onze volksvertegenwoordigers dragen, bidden we om het onderscheiden van de geesten, om wijsheid en voorzichtigheid. Tot welzijn van ons volk.

Twee jaar moest vanwege de coronapandemie de dag uitgesteld worden, nu zal DV op woensdag 5 oktober de studiedag van de Gereformeerde Bond over het thema ‘Geloofgevoel-beleving’ doorgaan. Gemeenteleden en ambtsdragers zijn van 13.30 (ontvangst vanaf 13 uur) tot ongeveer 20.30 uur welkom in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg. Rond 17.45 uur bieden we de deelnemers een maaltijd aan.

We hebben voor dit thema gekozen, omdat we zien dat er behoefte is aan meer gevoel en beleving in de erediensten. Dat stelt voor de vraag wat het geloof in het leven uitwerkt. Gaat het dan om het bevindelijke, om de beleving, om de getuigeniskant? En in hoeverre is dit in de gemeente zichtbaar? We luisteren ook naar de gereformeerde traditie, waarin er zowel aandacht is voor de objectiviteit van Gods belofte als voor de persoonlijke bevinding van de waarheid van Zijn Woord. Dan ontdekken we dat bij het oprechte geloof in Christus onze gevoelens niet buitenspel staan. We willen dan ook handvatten bieden in het omgaan met pastorale vragen hierover en hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in uw gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen.

Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. H. van den Belt uit Woudenberg bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Daarna zal dr. C.M.A. van Ekris de tweede lezing verzorgen onder de titel ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops.

– De ontmoeting met God beleven – drs. Nico van der Voet, CHE

– Geloven met hoofd en hart. Wat (gereformeerde) christenen in Nederland kunnen leren van John Piper en Tim Keller – ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

– Geloofservaring in het puritanisme – dr. R.W. de Koeijer

– Doorleefde prediking – ds. E.K. Foppen, Den Haag

– Oud en jong: verschil in beleving? – Herman van Wijngaarden, HGJB

Aanmelden kan via onze website www. gereformeerdebond.nl of door te bellen naar ons kantoor T 055-5766660. Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39 p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 5 oktober. We verzoeken u met het oog op het aantal te drukken syllabi ons uw opgave uiterlijk vrijdag 23 september te sturen. Wilt u daarbij ook aangeven op welke workshops u intekent?

We hopen op een gezegende en vruchtbare studiedag.