Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond en HGJB beleggen in Noordhorn studiedag over ‘Transgenderisme’

04-05-2023

Op woensdag 24 mei houden de Gereformeerde Bond en de HGJB DV in Noordhorn samen een studiedag voor ambtsdragers en jeugdleiders waarin de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal staat. Na de landelijke bijeenkomst in november 2022 richten we ons nu, op verzoek, op de noordelijke provincies. Het doel van deze dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de discrepantie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar genderidentiteit. We hopen van 15.30 uur tot 20.30 uur samen te komen in gebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11 te Noordhorn. Om 15.30 uur is de opening. Aansluitend houdt HGJB-werker Herman van Wijngaarden een lezing waarin hij ingaat op het volgende: ‘Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het, en wat is het niet? Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?’ De tweede lezing wordt verzorgd door drs. Elise van Hoek-Burgerhart, beleidsmedewerker bij de NPV. Zij gaat in op vragen als: ‘Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme?’ Rond 17.30 uur wordt de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na de broodmaaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de drie aangeboden verdiepende workshops, onder leiding van ds. P. Nobel, Herman van Wijngaarden en HGJB-directeur Jan Kranendonk. Rond 20.30 uur is de afsluiting.

Meer info: www.gereformeerdebond.nl. Opgave tot 16 mei via www.gereformeerde bond.nl, waarbij aangegeven moet worden op welke workshops u intekent. Als eigen bijdrage aan deze bijeenkomst vragen we een bedrag van € 29, over te maken op NL98 INGB 0000 138421.

We hopen onder Gods zegen een leerzame studiedag te ontvangen.