Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond en HGJB beleggen in Noordhorn studiedag over ‘Transgenderisme’

23-03-2023

Op woensdag 24 mei houden de Gereformeerde Bond en de HGJB DV in Noordhorn samen een studiedag voor ambtsdragers en jeugdleiders waarin de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal staat. Na de landelijke bijeenkomst in november 2022 richten we ons nu, op verzoek, op de noordelijke provincies. Het doel van deze dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de discrepantie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar genderidentiteit. We hopen van 15.30 uur tot 20.30 uur samen te komen in gebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11 te Noordhorn.

Programma

Om 15.30 uur verzorgt Piet Vergunst de opening. Aansluitend houdt HGJB-werker Herman van Wijngaarden een lezing waarin hij ingaat op het volgende: ‘Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het, en wat is het niet?

Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?’

De tweede lezing wordt verzorgd door drs. Elise van Hoek-Burgerhart, beleidsmedewerker bij de NPV. Zij gaat in op vragen als: ‘Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk?

Lunch en workshops

Rond 17.30 uur wordt de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na de broodmaaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de drie aangeboden verdiepende workshops, waarbij in kleinere kring de verwerking en toepassing van de lezingen aan de orde is.

1. Hoe ga je in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non binair noemen. Hoe treed je hen tegemoet? Deze workshop richt zich op jeugdleiders en medewerkers jeugdpastoraat; onder leiding van HGJB-directeur Jan Kranendonk;

2. In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan?; onder leiding van ds. P. Nobel;

3. Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop richt zich op jeugdwerkers; onder leiding van Herman van Wijngaarden.

HGJB-directeur Jan Kranendonk verzorgt de plenaire afsluiting.

Opgave tot 16 mei via www.gereformeerde bond.nl, waarbij aangegeven moet worden op welke workshops u intekent. Als eigen bijdrage aan deze bijeenkomst vragen we een bedrag van € 29, over te maken op NL98 INGB 0000 138421.

We hopen onder Gods zegen een leerzame studiedag te ontvangen.