Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond organiseert opnieuw extra colleges over Homiletiek

12-01-2023

Op verzoek van diverse ouderejaarsstudenten heeft de Gereformeerde Bond in het voorbije najaar drie colleges georganiseerd voor alle hervormde studenten theologie die de predikantsmaster volgen. Het ging in deze colleges om homiletische vorming, in aanvulling op wat aan de Protestantse Theologische Universiteit ontvangen is. Gesproken is over ‘Trinitarische prediking’, ‘Christus verkondigen vanuit het Oude Testament’ en ‘Het Evangelie aan het hart leggen’. Mede vanwege de grote waardering voor deze door prof. M.J. Kater en prof. H. van den Belt gegeven colleges en de behoefte aan toerusting op dit gebied geven we hieraan een vervolg. We komen opnieuw samen in de Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk, nu op de donderdagavonden 19 januari, 16 februari en 16 maart, van 19.30 tot 22 uur. De volgende thema’s zullen aan de orde komen:

– 19 januari: ‘Catechismusprediking’, door prof. dr. M.J. Kater;

– 16 februari: ‘Plaats van verkiezing en verbond in de prediking en bijbelse gemeentevisie voor prediking (verhouding verbondwedergeboorte’, door prof. dr. H. van den Belt;

– 16 maart: ‘Preekstructuur en preekschets’, door prof. dr. M.J. Kater.

Na de colleges is er voldoende tijd voor bespreking/verwerking van de stof. Studenten die tot de doelgroep behoren, wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk op te geven. Dat kan via info@gerefor meerdebond.nl. We vragen aan wie zich aanmeldt, – als dit enigszins mogelijk is – alle bijeenkomsten bij te wonen.

Met dank aan beide hoogleraren, die hun tijd beschikbaar stellen voor deze bijeenkomsten, hopen we op gezegende ontmoetingen, ten dienste van de prediking en de opbouw van de gemeenten.