Waar bent u naar op zoek?

Geroepen vrouw

02-02-2016

Vrouwen én mannen doen er goed aan de brochure 'Geroepen vrouw' te lezen en te overdenken, schrijft mw. M.M. Jonker.

Regelmatig signaleer ik dat − ook in de christelijke gemeente − een mening gevormd wordt die (voornamelijk) gebaseerd is op gevoelsargumenten. Aan het gezag van Gods Woord kan zomaar voorbijgegaan worden, terwijl de zeggingskracht ook nu geldt. Het is goed om ook de kerkgeschiedenis niet uit het oog te verliezen. Een doordenking van de verhouding vrouw en ambten is in een eerdere brochure reeds aan de orde geweest. De Gereformeerde Bond heeft hierin uitgesproken dat op basis van bijbelse gegevens er geen legitimatie voor een openstelling van de ambten voor vrouwen is te vinden. Daarachter is echter geen enkele, maar een dubbele punt gezet.

Specifieke inbreng

God schenkt aan mannen én vrouwen gaven, deze mogen ingezet worden in samenhang met de ambten in de gemeente. Iedere gelovige man of vrouw heeft de roeping met zijn of haar gaven dienstbaar te zijn aan het lichaam van Christus. Man en vrouw zijn gelijkwaardig voor God, maar niet gelijk. Op onze eigen plaats mogen we elkaar aanvullen in het gemeente-zijn. In commissies, bij de catechese, als kerkelijk werker en als lid van een pastoraal team kan de specifieke inbreng van vrouwen een meerwaarde hebben.

De vraag is of kerkenraden deze inbreng voldoende opmerken en inzetten, wellicht komt hier na het lezen van deze brochure en het bespreken van de gespreksvragen verandering in.

Samenwerking

In diverse gemeenten is sprake van een waardevolle samenwerking tussen kerkenraden en vrouwen. Met ere noem ik hierin de actieve vrouwenverenigingen. Naast mooie voorbeelden is er ook een spanningsveld te noemen: in hoeverre kun je als vrouw in je drukke bestaan ook nog een diaconale, lerende of missionaire taak in de gemeente hebben?

Moeders hebben hun eerste roeping in het gezin, daarnaast in de gemeente. Met respect wil ik hier de positie van alleengaande en gehuwde vrouwen zonder kinderen benadrukken. Door hun − niet zelf gekozen − omstandigheden hebben zij wellicht meer mogelijkheden hun gaven in te zetten in het huisgezin van de Heere. Het volgen van je roeping is uiteindelijk ook verrijkend voor jezelf.

M.M. Jonker

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 5 februari 2016.