Waar bent u naar op zoek?

Gesprek tussen generaties

22-10-2013

De christelijke gemeente omvat kinderen, pubers, vijftigers, senioren, en iedereen ertussenin. Ze vormen een eenheid, maar vaak leven de generaties langs elkaar heen. Goed om ze met elkaar in gesprek te brengen, schrijft dr. C.G. Geluk.

Het gesprek tussen de generaties is een gesprek waaraan gemeenteleden van verschillende leeftijdscategorieën deelnemen. De verbindende lijn van het verleden naar de toekomst die kenmerkend is voor Gods verbond krijgt daarin gestalte. De gedachte van ‘geslacht tot geslacht’ bezingen wij in tal van psalmen. In de geloofsopvoeding is dit een belangrijk gegeven. Ouders dragen aan de kinderen (de volgende generatie) over wat zij van hún ouders (de vorige generatie) hebben ontvangen. Dat is: traditie (van tradere [Lat.], overdragen). Maar deze traditie, dit overdragen ‘van geslacht tot geslacht’, voltrekt zich in de bedding van de christelijke gemeente.

Voor ‘geslacht’ wordt vandaag vaak het woord ‘generatie’ gebruikt. Daarom hebben wij het niet over ‘het gesprek tussen de geslachten’ (waarbij andere associaties boven kunnen komen) maar over ‘het gesprek tussen de generaties’. Als het goed is, vindt dit gesprek in gezinnen en families plaats. Maar het is ook zinvol om dit gesprek in een breder kader binnen de christelijke gemeente te voeren. Dat gebeurt in de hervormde gemeente te Huizen. Een verslag van een serie gesprekken.

Voordat wij gemeenteleden benaderden, formuleerden we als doelstelling van het gesprek:
1. het zoeken naar wat de generaties met elkaar verbindt;
2. het delen van wat tussen de generaties als vervreemdend wordt ervaren;
3. het kweken van begrip voor de andere generaties;
4. het voor de gemeente vruchtbaar maken van de ervaringen die tijdens deze gesprekken worden opgedaan.