Waar bent u naar op zoek?

Gezamenlijk beroepen

Bart van Noord
Door: Bart van Noord
03-03-2022

De hervormde gemeenten van Sint Annaland, Sint Philipsland en Stavenisse hebben besloten met elkaar het beroepingswerk in te gaan. Gedrieën zien ze uit naar twee fulltime predikanten, die werkzaam zullen zijn in de drie gemeenten en een zorginstelling.

Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het predikantswerk werken de gemeenten ook op andere terreinen samen en hopen ze die samenwerking te intensiveren. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 11 november 2021 zijn de drie hervormde gemeenten een bijzondere weg ingeslagen.

Informele contacten

Het besluit voor deze vorm van samenwerking kwam niet uit de lucht vallen. Er ging een uitvoerige weg van bezinning en verkenning aan vooraf, voordat de kerkenraden het officiële moment van ondertekening hadden. De drie gemeenten startten al jaren geleden met het overleg om te verkennen of samenwerking vruchtbaar zou kunnen uitwerken voor het gemeenteleven. Omdat de dorpsgemeenten relatief dicht bij elkaar in de buurt liggen, waren er al informele contacten. De gemeenten vonden elkaar voor praktische hulp, de belijdeniscatechisatie is al enkele jaren gemeenschappelijk en er was frequent overleg tussen ambtsdragers namens de drie kerkenraden. Eind 2019 werd de behoefte om de samenwerking te verstevigen sterker. De kerkenraden wilden in afhankelijkheid van de Heere deze weg gaan; ze groeiden naar elkaar toe en er ontstond het besef niet meer zonder elkaar te kunnen. Het werd tijd voor een intensiever traject om de samenwerking daadwerkelijk in het gemeenteleven vruchtbaar te laten zijn. De financiële situatie van de drie gemeenten droeg aan dit verlangen zeker bij: we hebben elkaar nodig.

Regiegroep

Na de zomer van 2020 stelden de kerkenraden een regiegroep in met de opdracht om de commissies en colleges uit de gemeenten rond de tafel te brengen. Doelgerichte verkenningen, die zouden leiden tot concrete plannen voor het kerkbeheer, het diaconaat, zending en jeugdwerk.

De opdracht van de kerkenraden was voorafgegaan door oriënterende gesprekken van mij als gemeentebegeleider met (oud-)ambtsdragers en de kerkenraden. De oriëntatie leverde korte schetsen op van de drie gemeenten die in de gesprekken gebruikt zouden worden. Ook werd ik gevraagd om de intensivering te begeleiden.

Het stemt dankbaar dat in de voorbije anderhalf jaar, ondanks de coronabeperkingen, er met de verkenningen flinke vooruitgang kon worden geboekt.

Financiële situatie

Vanwege de financiële situatie van de gemeenten was er een sterk besef dat samenwerking in het beroepingswerk en in het ambtswerk van de predikanten prioriteit moest krijgen. Sint Annaland raakte vacant en ds. M.A. Post van Stavenisse had zijn emeritaat eind 2021 in het verschiet. Door zijn emeritaat zou er tevens een vacature ontstaan voor de geestelijke verzorging in zorginstelling de Schutse in Sint Annaland, waaraan ds. Post in deeltijd verbonden was.

Toen ds. G. van den Berg van Sint Philipsland in het voorjaar van 2021 een beroep naar Onstwedde aannam, kreeg de gezamenlijke aandacht voor het beroepingswerk alle voorrang. Voor het voorbereiden van profielschetsen en de gesprekken hiervoor in de kerkenraden werd een werkgroep ingesteld. Door de inzet van deze werkgroep konden de kerkenraden in de zomerperiode intensief over het predikantsprofiel spreken.

Brede steun

De regiegroep bevroeg met een gezamenlijke enquête de gemeenteleden over de plannen en nam tevens vragen mee over de bredere samenwerking. De uitkomst betekende een brede steun voor de ingeslagen weg vanuit de drie gemeenten. Onder leiding van de regiegroep werd de samenwerkingsovereenkomst voorbereid om de gemeenschappelijke inzet vast te leggen.

Er was vaart nodig, maar ook zorgvuldigheid om bij iedere stap of elk voorstel de kerkenraden gelegenheid te geven inbreng te hebben en om bovendien de gemeenteleden steeds te informeren over de voortgang. Waar in het najaar een eerste bijeenkomst van alle ambtsdragers online moest plaatsvinden, was het vreugdevol dat op 11 november alle ambtsdragers elkaar echt konden ontmoeten bij de feestelijke ondertekening van de overeenkomst.

Na de officiële handelingen verraste ds. Post alle aanwezigen met een opgericht teken: elke kerkenraad ontving een prachtig paneel met de foto’s van onze drie kerkgebouwen en daaronder de tekst: Jozua 24:24: ‘Wij zullen de Heere, onze God, dienen.’ Het paneel heeft intussen een prominente plaats in de drie consistories en vormt het uitzicht van de beroepingscommissie die intussen is gestart.

Om met de woorden van Albert Zwerus, voorzitter van de beroepingscommissie, te spreken: ‘De Heere verbindt Zijn beloften en Zijn trouw aan ons dienen van Hem. Wij bidden en hopen dat ons gezamenlijk optrekken onze gemeenten tot zegen mag zijn en dat onze gemeenten als een zoutend zout in onze dorpen mogen functioneren. En dat het blijde Evangelie van bevrijding door onze Heere Jezus Christus in onze dorpen mag blijven klinken en geloofd mag worden totdat Hij komt.’

Bart van Noord
Bart van Noord