Waar bent u naar op zoek?

Globaal bekeken

J. van der Graaf
Door: J. van der Graaf
17-02-2022

In De Wachter Sions (weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland) schreef L. van der Tang opmerkelijk over de theologen Dietrich Bonhoeffer, C.S. Lewis en Tim Keller:

Waarom is het überhaupt nuttig of nodig om aandacht te geven aan deze auteurs in De Wachter Sions? En zijn die redenen vooral negatief? Moet vooral tegen hen gewaarschuwd worden, of valt er ook iets te leren? Om maar met dat laatste te beginnen: er zijn enkele goede redenen om deze auteurs niet zondermeer ongelezen te laten. Ieder van hen heeft grondig nagedacht over de wijze waarop onze tijd – die in veel opzichten zonder precedent is in de wereldgeschiedenis – gezien moet worden in het licht van Gods Woord. Zij hebben de tijdgeest gepeild. Dat is van groot belang, temeer omdat we zelf veel meer beïnvloed zijn door de geest van de tijd dan we vaak in de gaten hebben. In die zin houden ze ons ook een spiegel voor. Ze helpen bovendien om oude waarheden te verwoorden op een manier die begrepen wordt door de seculiere mens van deze tijd. In onze tijd ontstaan bovendien vragen, bijvoorbeeld van ethische aard. Denk aan genderideologie of kunstmatige intelligentie. Het is wat pijnlijk om te constateren, maar de meest fundamentele Bijbelse bezinning op actuele ethische vragen vindt niet meer plaats in Nederland, maar in de Engelstalige wereld. (…) Er zijn nog twee andere opmerkingen die in dit verband gemaakt kunnen worden. Deze mannen belichten soms klassieke christelijke leerstukken, zoals de diepte van de zondeval, het grote kwaad van de zonde, de soevereiniteit van God en het verzoenend werk van Christus op een wijze die je opnieuw doet beseffen welke ongekende diepten van waarheid, schoonheid en betekenis er in liggen. Tot slot, ze laten ons zien dat de christelijke godsdienst weliswaar een zaak van geloof is, maar dat tegelijk het christelijke geloof verreweg de meest redelijke godsdienst is die er bestaat, en ze beargumenteren dit overtuigend.


Op 21 januari is overleden prof. dr. ir. Reinier Plomp, een van de oprichters van de studentenvereniging C.S.F.R. Hij schreef in het oktobernummer van Wapenveld, het orgaan van de reünisten van de C.S.F.R., nog een artikel over ‘Evolutie en Bijbel’ naar aanleiding van het boek van prof. dr. Gijsbert van den Brink over dat thema. Te zijner gedachtenis twee korte fragmenten, voorafgegaan door wat de redactie van Wapenveld over hem schreef:

Missionair reveil

Prof. dr. ir. Reinier Plomp (92) was één van de oprichters van de studentenvereniging C.S.F.R. en het blad Wapenveld, samen met o.a. Kees van Dijk, Gé van Leyenhorst, Henk Paul en IJp Verweij. In deze begintijd zette Wapenveld zich in voor het bijdragen aan een missionair reveil. Plomp was een belangrijke vertegenwoordiger van deze beweging. Als wetenschappelijk medewerker bij TNO en vanaf 1972 tevens als parttime hoogleraar aan de VU heeft hij een wezenlijk aandeel geleverd in wetenschappelijk onderzoek van het horen en het verstaan van spraak, resulterend in een groot aantal artikelen in internationale tijdschriften en enige boeken. (…) Zijn vrouw, Rita Plomp-van Harmelen, was het eerste vrouwelijke lid van de C.S.F.R. en een van de eerste vrouwelijke chirurgen.

• De evolutietheorie, door Van den Brink vele malen als natuurwetenschap aangeduid, maar m.i. als geschiedwetenschap te beschouwen, wordt geheel bepaald door de ratio. Als autonome wetenschap is zij volkomen ‘seculier’, richt zich op het ‘wat’ en ‘hoe’ en kan niets zeggen over het ‘waarom’ en ‘waartoe’. (…) Dit ‘objectieve’ karakter van de wetenschap houdt in dat haar beoefenaren het ‘geloven’ buiten de deur houden. (…)

• Voor de christen is er naast een algemene geschiedenis, waar de evolutietheorie zich onder schaart, een heilsgeschiedenis, die van Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart weet. Daar kan de evolutietheorie geen zinnig woord over zeggen. Het geloven gaat het weten verre te boven. Dit conflict kan niet worden opgelost, het is principieel. Zoals voor de opstanding geldt ook hier dat de bijbelse verkondiging voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid is. Als deze ergernis en dwaasheid worden weggeredeneerd, blijft er een seculier christendom over.

J. van der Graaf
J. van der Graaf