Waar bent u naar op zoek?

Globaal bekeken

J. van der Graaf
Door: J. van der Graaf
15-10-2020

‘Doctor in de theologie?’ kopt een curieus verhaal van Peter Dillingh in Kerk op Dordt:

De Nieuwe Gorinchemse Courant berichtte uit Heukelum, 1 augustus 1924:

‘Door de rijksveldwachters Mol en Boutkan uit Gorinchem werd alhier gearresteerd zekere Tjeerd Tichelaar uit Leeuwarden. Genoemde Tichelaar gaf voor te zijn dokter in de theologie. In verschillende gemeenten werden door hem samenkomsten gehouden en over onderwerpen uit den Bijbel gepredikt. De opbrengst der collecten werd echter te zijnen bate aangewend. De Burgemeester, die omtrent dezen persoon achterdocht had gekregen, had van deze samenkomst de rijkspolitie te Gorinchem verwittigd.

Toen nu de spreker zou beginnen met het onderwerp: “Des Heeren Kruidsdood”, waren verscheiden toehoorders aanwezig, waaronder ook genoemde rijksveldwachters in burgerkleding. Na afloop verzocht de prediker iets in zijn hoed te doen voor gemaakte kosten enz. Een bedrag van ± f 1,75 was bijeengegaard en de prediker stak dit blijmoedig in zijn zak. Doch hij had buiten den waard gerekend. De politiebeambten kwamen nu voor den dag en namen hem mee naar het Stadhuis, waarna hij na verhoor in een cel werd gestopt.

Alles wat hij had voorgegeven was gelogen en Tichelaar was niets anders dan een… bedelaar. Wegens bedrog als bedoeld in art. 326 van het wetboek van strafrecht werd proces-verbaal opgemaakt en Tichelaar den volgenden dag naar het Huis van Bewaring te Dordrecht overgebracht.’

Dit soort berichten werd door de kranten in het hele land overgenomen. Het Centrum voegde wat kleur toe: ‘In Heukelum is een zekere Tjeerd Tichelaar uit Leeuwarden die als doctor in de theologie in de buurt van Gorkum de dorpen afreisde en daar zalvende preeken afstak voor het te hoop lopende publiek. Na afloop zamelde hij onder de gestichte menigte geld in. De burgemeester van Heukelum vatte argwaan op tegen den man en waarschuwde de politie. Deze zond eenige rechercheurs onder de menigte en toen de collecte was beëindigd, voelde de predikant de hand der politie op zijn schouders. In het politiebureau bekende hij een kwakzalver in de godgeleerdheid te zijn en wegens bedrog zit hij thans te mediteeren in het Huis van Bewaring te Dordrecht.’


In een brief die ds. P. Vermaat, secretaris van het Contact Emeriti Predikanten en Predikantsweduwen, stuurde aan de deelnemers van de bijeenkomsten van het contact, begint hij met een vraag:

Lieve zusters en broeders, Hoe begin je een preek? Jarenlang heb ik met deze vraag geworsteld. En heel wat collega’s met mij. Begin je met ‘gemeente’? Maar is dat niet wat te vrijblijvend en te algemeen? Je mag toch vanaf het begin het verbond laten meespreken?

Met ‘gemeente des Heeren’? Maar voelen sommige zich dan niet buitengesloten, omdat ze twijfelen of ze daar wel bij horen? En is dat ook niet wat te hoog gestemd? Met ‘broeders en zusters’?

Maar komt dat niet uit de hoek van de ‘synodalen’, die met hun ‘geweldige’ voorman toch weleens te veel ‘veronderstelden’?

Met ‘geliefde hoorders’? Dat heb ik zelf nooit gedaan, want we moeten niet alleen ‘hoorders’ maar ook ‘daders’ van het Woord zijn.

Tegenwoordig kies ik voor het Paulinische ‘geliefden’, omdat Paulus er sommige van zijn brieven mee begint. En omdat het woord ‘geliefden’ misschien wat ouderwets klinkt, maak ik er ‘lieve mensen’ van, in de hoop dat jongeren en ouderen het horen. Vanaf het begin mag de liefde van God doorklinken, Die het gebrokene heelt en Die Zijn zwaaitegel op onze stoep (‘zie Ik sta aan de deur en Ik klop’) al gelijk laat leggen. (…)

Het is niet een uitnodiging voor de komende vergadering van 21/10, omdat ook die helaas niet kan doorgaan, maar een poging om het onderlinge contact te onderhouden. Lukas schrijft daarover in Hand. 2:42 en noemt de koinonia één van de vier wielen, waarop de kerk rijdt. Wij mochten soms gas geven en moesten ook wel eens afremmen.

J. van der Graaf
J. van der Graaf