Waar bent u naar op zoek?

Gods rechtvaardigheid

ds. J.A.J. Pater
Door: ds. J.A.J. Pater
27-10-2022

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus; want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:16-17

Redelijk aan het begin van zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat hij zich niet schaamt voor het Evangelie. Is het niet vreemd dat hij dit schrijft? Want waarom zou je jezelf voor het Evangelie schamen? De boodschap van het Evangelie is toch het mooiste wat er is?

Evangelie betekent goed nieuws. Het is het goede nieuws dat God Zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden om zondaren met Zichzelf te verzoenen. Waar wij mensen, niemand uitgezonderd, van God zijn afgevallen en schuldig staan voor Hem, daar kwam de Heere Jezus om die schuld op Zich te nemen. Hij verzoende die schuld door te sterven aan het kruis. Wie in deze Zoon van God gelooft, mag in die verzoening delen. Wat een wonder! Beter nieuws is er toch niet? Wie kan daar nu bezwaar tegen hebben?

Ergernis en dwaasheid

Maar wat blijkt in de praktijk? Mensen hebben totaal geen interesse in deze boodschap. Ze menen er geen belang bij te hebben. Wat is dat erg! Ze zien en beleven zichzelf niet als zondaar. Ze beseffen ook niet dat ze verantwoording schuldig zijn aan God voor alles wat ze denken, doen en laten. U en jij beseft dit toch wel?

Ook als mensen wel iets beseffen van hun verantwoordelijkheid tegenover God, dan blijkt het Evangelie echter alsnog op tegenstand te stoten. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthiërs dat de gekruisigde Christus voor de Joden een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid.

De Joden ergeren zich. Waarom? Omdat zij een Messias verwachtten Die komt met heerlijkheid en een vrederijk sticht op aarde. Een Messias Die als een door God vervloekte sterft aan het kruis, daar kunnen ze helemaal niets mee. Voor de Grieken, de heidenen, is de Gekruisigde een dwaasheid. Dat een god zichzelf zou openbaren in de dood van een Joodse jonge man aan een kruis, een gruwelijk martelwerktuig, dat Hij daarna ook nog eens op zou staan uit de dood? Je bent wel dwaas als je dat gelooft.

Overwonnen tegenstand

Na 2000 jaar is er nog niets veranderd. Om te geloven dat de zaak van onze gescheidenheid van God is af-gehandeld in de dood van Christus aan het kruis en in Zijn opstanding uit de dood; dat wij alleen door het geloof in Hem rechtvaardig kunnen zijn voor God; dat wij buiten Hem onder Gods rechtvaardige toorn zijn en blijven en voor eeuwig verloren zullen gaan; het is en blijft een dwaasheid en ergernis.

Het wonder is dat de Geest van God deze tegenstand overwint. Hij zorgt dat mensen die het Evangelie horen, tot geloof en tot bekering komen. Wie in de Heere Jezus gelooft, die ervaart dat het Evangelie kracht van God is tot zaligheid.

Paulus legt dat uit in vers 17. De kracht van God zit daarin dat de rechtvaardigheid van God in het Evangelie geopenbaard wordt. God maakt in het Evangelie bekend hoe wij weer recht kunnen staan tegenover God.

Luthers ontdekking

Dit was de grote ontdekking van Luther. De uitdrukking ‘rechtvaardigheid van God’ was voor hem altijd een donderslag in zijn geweten. Hij schrok als hij die woorden hoorde. Als God rechtvaardig is, dan moet Hij mij straffen. Maar nu schrijft Paulus hier dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Luther raadpleegde Augustinus en door Gods genade ging hem toen een licht op.

In zijn eigen woorden: ‘Als wij als rechtvaardigen door het geloof zullen leven, en de gerechtigheid van God zalig maakt ieder die gelooft, dan is die rechtvaardigheid niet onze verdienste, maar Gods barmhartigheid.’ Luther begreep nu dat de gerechtigheid van God, de gerechtigheid is waardoor wij rechtvaardig en zalig worden door Christus. Door het geloof beleefde hij de kracht van het Evangelie.

Kennen wij die kracht ook? Heeft u heel persoonlijk ontdekt dat bij u alle gerechtigheid die voor God kan bestaan, ontbreekt? Zolang we dat niet ontdekt hebben en niet voor waar willen hebben, dan is er bij u en mij geen plaats voor Gods gerechtigheid, dan is er geen plaats voor de Gekruisigde. Dan blijft Hij voor ons een ergernis en dwaasheid. Maar waar je dit ontdekt, daar mag je alles vinden in de Heere Jezus als de Gekruisigde. Wat is het Evangelie een kracht van God tot zaligheid!

ds. J.A.J. Pater
ds. J.A.J. Pater