Waar bent u naar op zoek?

Gods redding

ds. J.A.J. Pater
Door: ds. J.A.J. Pater
17-11-2022

Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Romeinen 3:21,22

Tegen de zwarte achtergrond van de zonde trekt Paulus in Romeinen 3 alle registers van Gods redding open. Mensen worden gerechtvaardigd om niet, zonder de werken van de wet, door de verzoening van de Heere Jezus.

Tot nu toe heeft de apostel Paulus in zijn brief laten zien dat ieder mens verantwoordelijk is tegenover God. Dat geldt zowel voor heidenen als voor Joden. Beiden staan schuldig voor God vanwege hun zonden (Rom.3:9). Vanuit de wet van God blijkt dat de hele wereld voor God verdoemelijk is (vs.19). Laat die woorden eens op je inwerken: de hele wereld voor God verdoemelijk. Wat een boodschap!

Hopeloos

Deze werkelijkheid wordt ons iedere zondag opnieuw verkondigd. Of… nou ja, als ik dit zo typ, dan denk ik bij mijzelf: ‘Is dat echt zo? Verkondig ik dit zo, zeg ik het even radicaal als Paulus het hier schrijft?’ Zou het kunnen dat hier het grote gebrek van het Nederlandse christendom ligt? Dat we dit niet meer preken? Dat we dit niet meer willen horen? Geloven we wel echt wat Paulus hier schrijft? Beleven we het persoonlijk zo? Ik ben verdoemelijk voor God.

Ds. G. Boer schreef: ‘Wij moeten dat lieve, zoetsappige christendom kwijt. Wij hebben de kern van de Reformatie te bewaren: God rechtvaardigt de goddeloze.’ Dat is de boodschap van Paulus. Hij heeft aangetoond dat wij vanwege onze schuld voor God de gerechtigheid en het leven niet meer kunnen bereiken. Dat wil zeggen: we kunnen dat niet meer bereiken door zelf iets te doen, door de werken van de wet (vs.20). Staat het er dan echt zo hopeloos met ons voor? Ja, wel zolang wij nog door de wet zalig willen worden.

Wending

Tegenover deze boodschap van onze radicale verlorenheid komt er ruimte voor het wonder van het ‘maar nu’ waar vers 21 mee begint. Dit ‘maar nu’ wijst op een tegenstelling met het vorige. Er is sprake van een complete wending in Paulus’ betoog. De jubel van het Evangelie klinkt erin door. Paulus plaatst tegenover onze verdoemelijkheid de boodschap van Gods rechtvaardigheid zonder de wet, door het geloof van de Heere Jezus.

Het wonder is dat God ons niet in onze hopeloze toestand wilde laten, maar dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft. Door de Heere Jezus is er een uitweg uit de veroordeling die wij over ons heen hebben gehaald. De dood van de Heere Jezus komt in de plaats van de dood van zondaren. Hierdoor handhaaft God Zijn recht en rechtvaardigt Hij hen die in de Heere Jezus geloven.

Het Evangelie van God openbaart de reddende gerechtigheid van God, waardoor Hij mensen rechtvaardig verklaart en hen vrijspreekt van schuld en straf. Tegelijk blijft Hij als Rechter rechtvaardig, onpartijdig en eerlijk. Deze vrijspraak is een geschenk van God aan allen die geloven. Deze rechtvaardigheid van God wordt dan ook geopenbaard zonder of los van de wet. Dat wil zeggen: los van welke poging van u en mij dan ook om de wet van God te houden.

Intussen getuigen de wet en de profeten wel van deze gerechtigheid. De wet en de profeten zijn niet achterhaald. Zij laten blijvend zien Wie God is en getuigen van Gods rechtvaardige eisen aan ons. Ze getuigen van onze zondigheid en behoefte aan Gods reddende gerechtigheid. Tegelijk getuigen ze ook van die reddende gerechtigheid. God is eerlijk en onpartijdig, Hij verlost door Zijn gerechtigheid en Hij rechtvaardigt de goddelozen. Jesaja profeteerde al dat Gods Knecht door Zijn kennis velen rechtvaardig zou maken, omdat Hij hun ongerechtigheden zou dragen (Jes.53:11).

Vrijspraak

Gods gerechtigheid en Zijn vrijspraak komen tot allen die geloven. Zij ontvangen die, God spreekt hen vrij. Daarin is geen onderscheid, ook dit geldt zowel voor Jood als heiden. We hebben allemaal, zonder onderscheid, deze gerechtigheid van God nodig, omdat we allemaal hebben gezondigd. Maar iedereen die in de Heere Jezus gelooft, ontvangt ook zonder onderscheid Gods gerechtigheid.

Zoekt u de gerechtigheid nog in iets van uzelf? Zalig als je alles kwijtraakt, ook jezelf, aan de Heere Jezus. Hoe verloren we ook zijn, Hij wordt ons voorgesteld in het Evangelie. Verdoemelijke zondaren in zichzelf mogen Hem omhelzen door het geloof. En door het geloof in Hem ontvangen we alles wat wij nodig hebben, zijn we rechtvaardig voor God. Zo krijgt God weer de eer en de heerlijkheid van ons leven. Hij is dat zo waard. Loof Hem dan voor dit Evangelie.

ds. J.A.J. Pater
ds. J.A.J. Pater