Waar bent u naar op zoek?

Gods verlossend spreken in Zijn Zoon maakt sprakeloos

13-12-2016

Wat een wonder dat God het grote stilzwijgen doorbreekt. God had de mens immers het gevolg van moedwillige ongehoorzaamheid duidelijk gemaakt. Hij zou sterven. Toch spreekt God door de komst van Zijn Zoon, schrijft ds. G. van Wijk.

Adam en Eva zwijgen in alle talen. Ze komen niet met hun zonden voor de dag. Er is geen belijdenis, geen schuldbesef. Ze zijn dood voor God. Toch hult de Heere Zich niet in een eeuwig stilzwijgen, in een doodse stilte. Hij herneemt het Woord.

In de schepping klinkt Zijn spreken als een bevel. Als Hij zegt: ‘Er zij licht’, dan is er licht. ‘Zijn wil gebiedt en het wordt terstond.’ In de herschepping – als God ons ontdekt aan de zonde, aan wie we zijn – horen wij in eerste instantie geen bevel, maar een vraag. Mens, waar ben je? Dat is een confronterende vraag.

Die vraag moeten ook wij beantwoorden. Waar ben je? Waar zit je geestelijk gezien? Waar ben je mee bezig? Wat is je drijfveer? Wat is je hoofddoel? Maak de balans eens op. Is koerswijziging misschien noodzakelijk? Om niet te zeggen: bekering?

Initiatief

Het initiatief om de stilte te doorbreken gaat dus van God uit. Dat is opvallend. Adam en Eva gaan met hun ellende niet tot God. Het is net andersom: God komt tot Adam en Eva in hun ellende.

Volgens een oud catechisatieboekje is dit misschien wel onze grootste ellende: dat wij onze ellende helemaal niet kennen en er ook helemaal niet mee zitten. Zou de apostel Paulus dat misschien bedoelen als hij in Efeze 2 schrijft dat ‘wij dood waren door de misdaden’? Dat is duidelijke taal. Een dode heeft niets, een dode kan niets en zit feitelijk ook nergens mee.

Geheim

Wat is het toch wonderlijk dat de Heere omziet naar de mens. De apostel Paulus gaat namelijk verder met: ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons mede levend gemaakt met Christus. (Uit genade zijt gij zalig geworden)’. Hij maakt de gevallen mens levend met Christus en in Christus.

Dat laatste is het cruciale geheim, al vergeten sommigen dat wel eens. Het betekent dat buiten de gezonden Zoon in ons menselijk vlees geen zaligheid is te vinden. Hoe kan dat? Door Zijn almacht. De Heere Jezus zegt: ‘Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven.’ Zijn spreken is een levenwekkend spreken, een heilzaam spreken.

De eeuwen door heeft God dat spreken doen horen, zelfs op de momenten dat de mens het er allerminst naar maakte. Zelfs aan de vooravond van de ballingschap, op het ogenblik dat er voor God alle reden is om er eeuwig het zwijgen toe te doen, laat God Zijn volk wegvoeren met het Evangelie in hun oren: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien.’ Het ondankbare en het ongehoorzame volk ontvangt de Messiasbelofte! Te midden van het oordeel, geeft God toch nog uitzicht. Hoe groot en liefdevol is God.

 Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 20 december 2016.