Waar bent u naar op zoek?

Heart Cry

17-08-2015

Het verlangen naar en de passie van Heart Cry voor een heilig leven is volstrekt legitiem. De lauwheid van veel christenen wordt terecht afgekeurd. Maar dat betekent niet dat we in dit leven zelf een heilig leven kunnen realiseren.

Geloven houdt in: leven in de relatie met Jezus Christus. De Heidelberger noemt dat: het eigendom zijn van Jezus Christus (zondag 1). Daarbij hoort het geloof dat Hij heeft betaald voor mijn zonden, mij heeft vrijgekocht van de duivel. En dat Zijn Geest me bereid maakt om Hem te dienen. Hier komt het grote belang van levensheiliging in beeld.

Dat Heart Cry hier – evenals onze belijdenis – aandacht voor vraagt, is zeer terecht. De relatie met Christus maakt dat je een diep verlangen kent om tot Gods eer te leven.

In het Nieuwe Testament is de levensheiliging daarom opgenomen in de gedachte dat je door God in Christus bent geheiligd, afgezonderd van de wereld en de zonde, met een nieuwe bestemming. Keer op keer luidt het apostolische vermaan: U bent geheiligd in Christus, leef daarom heilig.

Dat brengt ons bij de vraag of er in de heiliging een tweede fase aanbreekt, namelijk de volle vervulling met de Heilige Geest, zoals ds. Maritz in navolging van Murray leert. Dat kent onze belijdenis helemaal niet. Het ene centrale wonder van het gered worden door Christus is in de Bijbel onlosmakelijk verbonden met het andere (het nieuwe leven) en andersom. Calvijn spreekt over de tweevoudige genade van rechtvaardiging en heiliging. Dat betekent onder andere: je blijft als gelovige in jezelf een goddeloze, die heel zijn leven van de rechtvaardiging (of rechtvaardigheid van Christus) moet leven. In de heiliging teer je op de rechtvaardiging (Noordmans).

Paulus in Romeinen 7 is dezelfde als in Romeinen 8 en andersom. Steeds dieper leer je dat verstaan. Dat is groeien in de genade en in de kennis van Jezus Christus (2 Petr.3:18). Daarom luidt het levensdevies van Paulus: zich op niets anders te beroemen dan op het kruis van Christus (Gal.6:14).

Juist daardoor groeit de vlammende passie om tot eer van God te leven. Hoe dieper verbonden met Christus, de Heilige, hoe dieper de heiliging door Zijn Geest.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 21 augustus 2015.