Waar bent u naar op zoek?

Herodes Agrippa II, de ‘bijna christen’

07-09-2015

Met Herodes Agrippa II komt de vierde en laatste generatie van de Herodiaanse dynastie aan de macht. Hij erft een deel van het Joodse koninkrijk en regeert daar lange tijd over. Van de apostel Paulus hoort hij over Jezus, schrijft ds. D.M. Heikoop.

Herodes Agrippa II, in het Nieuwe Testament kortweg Agrippa genoemd, is de oudste zoon van koning Herodes Agrippa I. Hij is zestien of zeventien jaar als zijn vader in 44 n.Chr. plotseling overlijdt (Hand.12:23). Op dat moment is hij in Rome, waar hij opgroeit aan het hof van keizer Claudius. Deze wil het koninkrijk van zijn vader aan hem overdragen, maar adviseurs ontraden dat vanwege zijn jonge leeftijd. Claudius besluit het Joodse koninkrijk voorlopig door een gouverneur te laten besturen.

In 48 krijgt Agrippa II alsnog de koningstitel en een koninkrijk. Eerst regeert hij over het rijk Chalkis (in het huidige Libanon), vanaf 53 over het noordoostelijke deel van het Joodse rijk (hetzelfde gebied waarover Herodes Filippus vroeger regeerde en waar ook zijn vader Agrippa I als koning was begonnen). Tevens geeft Claudius hem het opzicht over de tempel van Jeruzalem, die door hem direct grondig wordt gerenoveerd. Later zal keizer Nero hem nog delen van Galilea en Perea schenken. Judea, inclusief Samaria en Idumea, blijft echter onder Romeins gezag en wordt bestuurd door stadhouders van de keizer, zoals Felix (Hand.24) en Festus (Hand.25). Net als in de tijd van Jezus regeren Romeinse machthebbers en een Herodiaanse vorst naast elkaar over het Joodse land.

De nieuwe koning Agrippa gaat nauw samenwerken met de Romeinse heersers. Bij de keizer en de stadhouder komt hij op voor Joodse belangen. Omgekeerd schakelen de Romeinse machthebbers hem in om met de Joden te bemiddelen. Vooral rond godsdienstige zaken wordt er een beroep op hem gedaan. Hoezeer de belangen van het Herodiaanse huis en de Romeinse heersers verweven zijn blijkt ook uit Agrippa’s familiebanden. Zijn zus Drusilla (Hand.24:24) trouwt met stadhouder Felix en zijn zus Bernice (Hand.25:23) krijgt later een relatie met generaal − en toekomstig keizer − Titus.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 11 september 2015.