Waar bent u naar op zoek?

Gods volk tot jaloersheid verwekken is geen opdracht van de kerk

Het behoud van Israël

Ds. J. Snaterse
Door: Ds. J. Snaterse
Israël
30-05-2023

De gedachte dat wij als christenen de opdracht hebben het volk Israël tot jaloersheid te verwekken, leeft breed. Maar dit is geen opdracht van de kerk. De Heere doet dit Zelf. Wij worden wel ingeschakeld in het heilswerk van de Heere ten dienste van Israël.

Voor de gedachte dat we Israël tot jaloersheid moeten verwekken, wordt vaak verwezen naar de woorden van Paulus in Romeinen 11:14: ‘om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.’ Zijn worsteling om het behoud van Israël delen wij, maar is het wel onze opdracht Israël tot jaloersheid te wekken?

Tipje van de sluier

Paulus’ ontdekking dat Jezus de Messias is, wekte in hem een diep verlangen om dit te delen met zijn volksgenoten. Al te vaak vond dit geen weerklank. Daardoor worstelde hij met de vraag waarom velen van het volk Israël Jezus niet als Messias konden herkennen en erkennen. Al nadenkend probeert hij in Romeinen 10:17-21 en 11:11-15 een tipje van de sluier van dit geheimenis op te lichten.

Zodra hij iets van Gods verborgenheid met Israël ontwaart, raakt hij vol verwondering en lofprijzing. Hij heeft namelijk mogen ontdekken dat de Heere, net als hij, worstelt om Israëls behoud. De Heere zoekt wegen om Zijn eigendom alsnog voor Zijn heil in te winnen. ‘Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.’ (Ps.135:4) Van Zijn verbondstrouw heeft de Heere nooit spijt gekregen, al liepen de spanningen bij tijden hoog op. Ondanks Israëls ontrouw, blijft Hij getrouw. De afwijzing van Jezus als Messias lokt bij de Heere eerder de reactie op Zijn volk tot jaloersheid te gaan verwekken. Kennelijk is dit niet onze opdracht, de Heere doet dit Zelf!

Gekrenkte liefde

Paulus ademt de Schriften en neemt de uitdrukking ‘tot jaloersheid verwekken’ over van Mozes, ‘Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.’ (Deut.32:21) De apostel zingt dit lied van Mozes mee en zingt zo de hartstocht van de Heere voor Zijn volk zijn ziel binnen. Mocht Israël afwijken en andere goden eropna houden, dan verwekt dit bij de Heere jaloersheid. ‘Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden.’ (Deut.32:17a) Omdat Zijn liefde wordt gekrenkt, ervaart de Heere jaloersheid. Deze heftige reactie van de Heere is duidelijk een diep negatief gevoel. In dit lied van Mozes is Israël gewaarschuwd. Al zingend moet Gods volk zich deze waarschuwing eigen maken en afgodendienst voorkomen.

Deze gedachte helpt Paulus in zijn worsteling om het behoud van Israël. Hij is ervan overtuigd dat Israël het Woord heeft gehoord en begrepen (Rom.10:18), al kwam het niet tot het juiste inzicht bij de komst van Jezus Messias. Het levende Woord is op hun hart gelegd, maar daalde niet in het hart. Als apostel is hij ervan doordrongen dat weten en begrijpen op zich, nog geen waar geloof betekent. Het hart moet worden besneden, zodat wat op het hart is gelegd, in het hart zal indalen. ‘De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.’ (Deut.30:6) Door Gods verkiezende genade en het werk van de Heilige Geest groeit waarachtig geloof, dat tot behoud zal leiden (HC 7.21).

Bijzondere wending

Het verrassende is dat de Heere in Zijn goedheid Zijn negatieve jaloersheid over de verharde harten onder Israël, weet om te zetten in verkiezende genade voor… de volken. Wat een bijzondere wending! Hij laat de volken bereiken met het Evangelie, waardoor vele niet-Joden hun dienst aan dode goden opzeggen en zich keren tot de levende God, de God van Israël.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 juni 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J. Snaterse
Ds. J. Snaterse

is predikant van de hervormde gemeente te Hoogeveen.