Waar bent u naar op zoek?

Het ene Evangelie

Jan Meerkerk
Door: Jan Meerkerk
26-11-2020

In de achterliggende decennia is het aantal christenen in Libanon sterk afgenomen. Waar vroeger meer dan de helft van de bevolking christen was, is dat nu waarschijnlijk nog maar een kwart.

Daarmee verkeert de kerk in Libanon, net als de kerk in Nederland, in een minderheidspositie. Toch is de context waar de kerk in Libanon in verkeert anders. In Nederland staat de kerk in een seculiere samenleving, terwijl de kerk in Libanon in een multireligieuze omgeving staat. Ruim de helft van de Libanezen is moslim, hetzij soennitisch of sjiitisch. Dat heeft tot gevolg dat christenen in Libanon zich de vraag stellen: hoe verhouden wij ons tot moslims?

Andere boodschap

Ook als studenten aan de Near East School of Theology denken we over deze vraag na. Zo moesten we voor de cursus ‘Introduction to islam’ onder andere beschrijven of we Mohammed als een profeet kunnen beschouwen. Voor deze opdracht lazen we een gedeelte van Hans Küng. Hij geeft aan dat er na de Heere Jezus profeten zijn geweest, die Zijn boodschap bevestigden (Hand.13:1). Daarom ziet hij geen probleem om ook Mohammed als profeet te beschouwen. Hierin spreekt hij zichzelf tegen. Mohammed bevestigt namelijk de boodschap van de Heere Jezus niet, maar ontkent die. De woorden van Paulus zijn hier van toepassing: ‘Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.’ (Gal.1:8)

Actualiteit van de Reformatie

Paulus maakt in deze tekst duidelijk dat er maar één Evangelie is. Waar alle andere religies zeggen dat de mens iets moet doen, verkondigt het ene Evangelie dat je niets moet doen om zalig te worden dan slechts te rusten op de Heere Jezus Christus. Zoals Paulus in Romeinen 4:5 schrijft: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’ Dat was ook de ontdekking van Luther, die we op Hervormingsdag mochten herdenken. Zijn wij in de kerk dan beter af, omdat wij tenminste wél het Evangelie begrijpen? Nee, ook in de kerk preken Pelagius en Arminius nog. Zo wordt het gegeven dat de mens van nature dood voor God, maar springlevend is in de zonden en misdaden niet altijd benoemd. Daardoor wordt er nog wat aan de mens toegeschreven en wordt er te weinig benadrukt dat het geloof een gave van God is. Er wordt ons wel een hand aangereikt, maar het is vervolgens onze keus om die hand wel of niet aan te nemen. Maar is het Evangelie niet dat God zondaren bij de hand vastpakt en tot Zijn Zoon trekt? Juist zo wordt de mens vernederd en God verhoogd. Zo wordt de lofzang geboren: ‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij ’t hebt gedaan.’ (Ps.52:7 ber.) Dát is, zowel in Nederland als in Libanon, het Evangelie.

Het Evangelie delen

Wie het unieke en overstijgende van dit ene Evangelie beseft, zegt het met Paulus mee: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.’ (Rom.1:16) Die weet hoe belangrijk het is om dit ene Evangelie te delen met moslims (en met alle naasten), zodat ook zij de Heere Jezus leren kennen en op Hem alleen betrouwen. Zoals we met Psalm 2:7 zingen: ‘Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.’

Jan Meerkerk
Jan Meerkerk