Waar bent u naar op zoek?

Hij komt naar slechte mensen

ds. J.P. Nap
Door: ds. J.P. Nap
09-12-2021

Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil. Spreuken 24:1 en 2

Als de Heere Jezus het huis van oppertollenaar Zacheüs binnengaat, morren de omstanders: ‘Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.’ (Luk.19:7) Maar dat is nu juist advent: Jezus komt naar slechte mensen, verloren in schuld.

In Spreuken 24 horen we ook over slechte mensen. We worden opgeroepen om niet jaloers op hen te zijn en niet naar hun gezelschap te verlangen. Het gaat om mensen als Haman en Judas, mensen als genoemd in Psalm 1: goddelozen, zondaars, spotters. Ga niet bij hen naar binnen. Het loopt slecht met je af. Verwoesting en onheil zullen je deel zijn.

Slechte mensen

Wie zijn slechte mensen? En zou u er dan ook één kunnen zijn? In de verzen voor onze tekst horen we over dronkenschap (Spr.23:20,30) en overspel (23:33). En in de loop van ons teksthoofdstuk vernemen we van mensen met listige plannen en spot (24:8,9). Dat is al heel veel.

In het licht van de Schrift ben je slecht als je een van de Tien Geboden overtreedt. Anders gezegd, als je niet leeft in de vreze des Heeren van Spreuken 1:7. Nieuwtestamentisch gesproken: als je niet leeft door het geloof in de Heere Jezus als je Zaligmaker. Het gaat erom dat wij in ons leven met de Heere leven. Dat is ware wijsheid. Daardoor worden huizen gebouwd (vs.3). Wat een tegenstelling: het hart van slechte mensen bedenkt verwoesting, maar wijzen zorgen voor opbouw.

Wij worden opgeroepen om niet te verlangen naar de nabijheid van slechte mensen. Moet je je dan terugtrekken uit het leven? Je niet bemoeien met andere mensen? Welnee. Het gaat erom dat je niet naar slechte mensen verlangt om met hen samen slecht te zijn. Want het kwaad en de goddelozen hebben geen toekomst (vs.20). Zij hebben zelfs eeuwig geen toekomst, zo waarschuwt de apostel Johannes in Openbaring 21:8.

Advent is wonderlijk

In het licht van de tekst is advent wonderlijk. De Heere Jezus verlangt ernaar om naar slechte mensen te komen, naar iemand als Zacheüs. Hij verlangt ernaar om mens te worden (Filip.2:7). Hij wil zelfs vlees worden (Joh.1:14).

Hij zoekt hoeren en tollenaren, zondaren. Jawel. Niet om samen met hen slecht te zijn – Hij is zonder zonde. Wel om zondaren tot bekering te roepen, om hen zalig te maken. Zoals we lezen aan het eind van de geschiedenis van Zacheüs: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’ (Luk.19:10) Daarom verlangt Hij om bij hen te zijn, om met de woorden van de tekst te spreken. Dat is Zijn lust en Zijn leven.

Dat gaat Hem wel Zijn leven kosten. Mijn Verlosser komt aan ’t kruis. Slechte mensen bedenken in hun hart verwoesting voor Hem. Hun lippen spreken onheil: ‘Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem!’ (Joh.19:15)

Geen plaats

Nogmaals: Wie zijn die slechte mensen? En zou u er ook één kunnen zijn? Kijk eens goed. U staat er ook bij. Ik ook. Jezus Christus is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Zo’n Griek ben ik als Nederlander ook. We willen niet dat Hij werkelijk Koning over ons is.

Mogelijk is bij u dronkenschap niet aan de orde. Ook overspel is bij u geen kwestie. Hoewel…, ook in de gemeente van Christus komen we alcoholproblemen en invloed van second-love echt wel tegen. Ook andere slechte dingen ontmoeten we. Hoe is het trouwens van nature. Voor Christus is er geen plaats in de herberg van uw leven. Het komt aan op de vreze des Heeren. Als er geen bekering komt, storten slechte mensen in eeuwige verwoesting neer (Ps.73:9 ber.).

Advent

Christus komt echter tot slechte mensen om heil te geven. Juist door Zijn offer aan het kruis heeft Hij zaligheid verworven. Nu klinkt de adventsroep van Hem, Die kwam: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent….’ (Matt.11:28) Of om het met de woorden van Christus als de opperste Wijsheid via Salomo in dit Spreukenboek te zeggen: ‘Wie is er onverstandig (SV: slecht)? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij: Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb.’ (Spr.9:4,5)

En Christus zal zeggen (Luk.19:9): ‘Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen….’

ds. J.P. Nap
ds. J.P. Nap