Waar bent u naar op zoek?

Hoopvol wachten

dr. P. Veerman
Door: dr. P. Veerman
13-07-2023

We leven in een cultuur die helemaal opgaat in het hier en nu. Alles om ons heen roept: ‘Geniet, en haal uit het leven wat erin zit.’ Met een definitief ingrijpen van God houdt vrijwel niemand rekening. In deze reeks lezen we drie bijbelse gebeden, vensters waardoor we kijken.

Deze wereld gaat kapot. Ik herinner mij een gesprek met catechisanten over atoomwapens en milieuproblemen. Jongeren van ongeveer een jaar of zeventien, overtuigd dat wij mensen de wereld kapot kunnen maken. Angst voor een kernoorlog is in deze dagen minder vreemd dan vijftien jaar geleden. Wat als een doorgeslagen wereldleider het in zijn hoofd haalt om atoomwapens in te zetten? Deze wapens hebben in potentie de kracht om alles te vernietigen wat leeft. Is het dan over en uit?

Wat reikt de Bijbel gelovigen in 2023 aan als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus? Vanuit drie bijbelse gebeden (zie kader) trek ik een aantal lijnen naar ons leven. Deze gebeden zijn de vensters waardoor we kijken. Ze oefenen ons in het verwachten van de Heere Jezus. Met gevouwen handen mogen we uitzien naar Zijn komst.

De juiste focus

Bidden is het antwoord van gelovigen op het spreken van de Heere. In de gebeden pleiten we op Gods Woord. We worstelen met de door Jezus gegeven belofte: ‘Ik kom’. Een belofte die wordt aangevochten. In deze wereld, maar ook in mijn eigen hart is er zoveel wat de belofte van Gods komst in de weg staat. Ons gebedsleven brengt trouwens ook aan het licht hoe wij denken over het verleden, het heden en de toekomst. Wil ik werkelijk dat Hij komt? Is er in ons leven, in al onze kerkelijke activiteiten, plaats voor de komst van Gods Koninkrijk? Je kunt er ook tegen opzien.

We leven in een cultuur die helemaal opgaat in het hier en nu. Dat heeft ook enorme impact op gelovigen vandaag. In elke levensfase op een andere manier. We worden geleefd door de druk van onze agenda en opgeslokt door de social media. Alles om ons heen roept: ‘geniet, en haal uit het leven wat erin zit’. Met een definitief ingrijpen van God houdt vrijwel niemand rekening. Hoe kunnen we in deze tijd gericht zijn op de komst van Christus? De apostel Petrus wijst de weg en zegt: ‘En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.’ (1 Petr.4:7) Daar ligt de kracht. De apostel geeft de juiste focus voor de kerk en het persoonlijk geestelijk leven. De urgentie is duidelijk. Geen ‘stil maar, wacht maar’. We worden opgeroepen om bezonnen en nuchter te waken in het gebed. We leggen drie gebeden bij de Heere neer, gebeden die de Heilige Geest gebruikt om ons leven te richten op de komst van Christus.

Diepten

Aan het gebed uit Psalm 130:5,6 geef ik de W van wachten mee. De berijming van 1773 peilt het verlangen van de psalm goed door toe te voegen: ‘de morgen, ach wanneer?’. Psalm 130 is een gebed vanuit de diepten. De diepten van zonde en een afkeren van God. Een gebed in de crisis en de nacht. De psalm neemt ons mee naar de muren van een stad. Daar, op de wachttoren, staat een soldaat op wacht. De wachter ziet met verlangen uit naar de morgen. Dan wordt hij afgelost. Ziet hij daar het gloren van de nieuwe morgen in het oosten? Breekt daar de nieuwe dag aan? We proeven in de psalm een reikhalzend verlangen naar de nieuwe morgen waarop de Heere Israël zal verlossen.

Signalen

In Psalm 130 treffen we diverse contouren aan van de bijbelse verwachting, lijnen die van belang zijn om als christelijke gemeente vandaag te leven in het licht van Jezus’ komst. Allereerst is er dat reikhalzend uitzien naar de nieuwe morgen. Vanuit de nood van de gebroken en zondige wereld is er verlangen naar het komen van de Heere.

De psalm stelt gelijk vragen aan ons leven. Ben ik zo’n wachter? Welke plaats heeft het uitzien naar de komst van Christus in mijn leven? Letten wij als gemeente op de signalen van de nieuwe morgen die komt? Ons leven wordt zo vaak bepaald door de agenda van deze dag. Of kunnen we misschien beter zeggen: ‘door de agenda van deze nacht’? Door alles waarvan we denken dat het moet gebeuren.

Bij signalen van de tijd denken wij vaak aan wereldschokkende gebeurtenissen. Bij een wereldwijde pandemie, zoals de coronacrisis, schrikken we op. Zou het een teken van de naderende dag van de Heere kunnen zijn? Het is opvallend hoe snel deze gedachten weer op de achtergrond raken. Je hoort er bijna niemand meer over. We hebben het weer gehad en het leven kan verder.

Niet waken

Is het daarom dat Jezus ook een ander teken noemt waaraan we de dag van Zijn komst kunnen herkennen? Het is volgens Jezus een teken van de naderende eindtijd wanneer mensen geheel en totaal opgaan in het leven van alledag. Wanneer mannen en vrouwen zich afsluiten voor alle signalen waarmee de Heere laat merken dat Hij komt. Voor de komst van Christus zullen de mensen bezig zijn met de beslommeringen van elke dag. ‘Bezig zijn zonder te waken’ is een teken van de komst van Christus. We lezen erover in Mattheüs 24:37-39: ‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’

Aangrijpend die woorden: ‘en het niet merkten’. Eten, drinken en trouwen zijn op zichzelf zegeningen van God. Maar in de dagen van Noach gaan de mensen erin op. Het materialisme sluit de ogen voor de werkelijkheid van God. De aarde raakt vol van geweld. ‘Zoals de dagen van Noach waren’…

Wat komt dat dicht bij de dagen waarin wij hier en nu leven. Nog maar net bijgekomen van de schrik van een wereldwijde pandemie gaan we verder met eten en drinken. Gelukkig kunnen we ons gewone levensritme weer oppakken. Een volgeling van de Heere Jezus is geroepen om opmerkzaam te letten op de tekenen van de tijd. Geroepen om zich niet in te laten pakken door een levensstijl die niet verder ziet dan eten, drinken en consumeren.

Psalm 130 tekent de gelovige als een wachter die vol verlangen uitziet naar de nieuwe morgen. Herkennen wij dat verlangen? Dat verlangen dat wordt aangestoken door de Heilige Geest.

Komen

Hoe kan ik er zeker van zijn dat deze nieuwe dag spoedig en op Gods tijd aanbreekt? We treffen in het Oude Testament geen systematisch uitgewerkte eschatologie (leer van de toekomende dingen) aan. Er ligt veel meer nadruk op het komen van God in de tijd. De Heere komt. Wanneer het gaat om verwachting en hoop, is komen een kernwoord. De dag van de Heere komt. God komt om de aarde te oordelen (Ps.98:9). De Heere laat de wereld niet aan haar lot over. De macht van wie zich tegen Hem verzetten, wordt gebroken.

Vaak betreft dit oordeel de volken die blind zijn voor het koningschap van Israëls God. Maar ook in Israël laat de Heere het onrecht niet ongestraft. Dat is de overtuiging die doorklinkt in de stemmen van profeten. ‘Zie, Hij komt’, dat weten de profeten zeker, want er is telkens een komen van de Heere in de tijd. Zie, Hij komt. Dat weten wij zeker omdat Hij op zo veel verschillende momenten gekomen is. In het Oude Testament denk ik dan in het bijzonder aan de bevrijding uit Egypte. Toen leidde de Heere Zijn volk met een sterke hand uit het slavenhuis. Ik trek de lijn gelijk door naar het Nieuwe Testament. Daar horen we van de heilsfeiten Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Hij Die gekomen is, Hij Die telkens komt in de tijd, Hij zál ook komen. Hij heeft de machten van zonde, dood en hel verslagen door kruis en opstanding. Vandaag werkt de Geest van Pinksteren in deze wereld geloof, hoop en liefde.

Uitzicht

De vaste zekerheid dat de Heere komt, is geen vergezicht dat losstaat van de tijd en de concrete geschiedenis. Het gaat hier om de concrete realiteit van God Die Zich met deze wereld bemoeit. Komen is een fundamenteel woord in de christelijke toekomstverwachting. Het komen van God in deze tijd geeft hoop en verwachting. Onze God bemoeit zich met deze wereld, haar geschiedenis en haar toekomst. Dat geeft uitzicht en perspectief. Met de wachter van Psalm 130 ziet de gemeente uit naar de nieuwe morgen.


Drie gebeden, drie vensters

Aan de hand van drie bijbelse gebeden richten we in een driedelige serie onze blik op de wederkomst.

1 Allereerst met een gebed uit het Oude Testament: Psalm 130. Het lied van de wachter die wacht op de morgen. ‘Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.’ (Ps.130:5-6)

2 Het tweede gebed komt uit het Nieuwe Testament en is het Onze Vader, dat Christus ons Zelf heeft geleerd: ‘Uw Koninkrijk kome.’ (Matt.6:10)

3 Helemaal aan het einde van de Bijbel komen we tot slot het derde gebed tegen. Het bijbelboek Openbaring sluit af met het indringende maranathagebed: ‘Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openb.22:20)

dr. P. Veerman
dr. P. Veerman