Waar bent u naar op zoek?

In Memoriam ds. G.S.A. de Knegt

09-05-2016

Ds. G.S.A. de Knegt, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, is op zondag 24 april op 77-jarige leeftijd overleden.

Gerrit Samuel Abram de Knegt werd op 13 oktober 1938 in Leiden geboren. Al jong was hij vertrouwd met het leven van Gods gemeente. Hij was een zoon van een kostersechtpaar, dat verbonden was aan de Oude Kerk van Delft. Wellicht heeft dat er mede voor gezorgd dat al vroeg de begeerte tot het ambt gewekt werd.

Een tijdje later werd de aandrang gekend, om daar metterdaad gehoor aan te geven. Het was op 31 mei 1971 dat hij bevestigd werd als dominee van Kesteren. Medio 1975 nam hij de herdersstaf op, om in Barneveld de vacature te vervullen van ds. H. Visser. Daarna leidde zijn weg verder naar de gemeenten Huizen en Putten, om ten slotte zich in 1991 weer aan Barneveld te verbinden in de vacature ds. J.C. Schuurman. Op 28 oktober 2001 legde hij zijn ambt neer en ging hij met vervroegd emeritaat.

Vurig

Ds. De Knegt valt te typeren als een vurig spreker, eenvoudig om te volgen en bewogen met het heil van zijn hoorders. Naar het mij voorkomt was zijn prediking separerend, doch vooral appellerend en troostvol. Meer dan eens verwees hij daarin naar zijn schoonvader, ds. L. Vroegindeweij, maar ook wel naar predikers uit de breedte van de gereformeerde gezindte. Om het een en ander was zijn portefeuille met predikbeurten rijk gevuld.

Coöperatief

Eveneens in de lijn van zijn schoonvader maakte hij deel uit van de medewerkers aan bladen als Om Sions wil, De Gezinsgids en De Waarheidsvriend. Daarnaast was hij een van de vaste schrijvers van het dagboek Voor hart en huis.

Hoewel collega De Knegt een man was met een duidelijk profiel, nam hij plaats in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Zendingsbond, diende hij na zijn emeritaat enkele jaren de classis Nijkerk als scriba en maakte hij deel uit van het college Stichting Reformatorische Publicatie, waaronder het Reformatorisch Dagblad ressorteert. Het kostte hem kennelijk geen moeite om in een breder verband een taak te vervullen, vanwege zijn coöperatieve opstelling.

Ondanks al het genoemde was ds. De Knegt er niet voor te porren om (bij voorbeeld) in de zomertijd enkele weken met een caravan eropuit te trekken. Evenmin om tijd te investeren in het versterken van zijn culturele bagage. Kennelijk heeft dat in huize De Knegt niet tot grote problemen geleid.

Zware periode

De gezondheid van ds. De Knegt liet al enige tijd te wensen over, onder andere vanwege een zware suikerziekte. Halverwege 2012 liep hij een gevoelige tik op vanwege een herseninfarct. Aanvankelijk was er hoop op enig herstel en werden er ook weer werkzaamheden ter hand genomen. Evenwel, in de loop van het voorbije voorjaar dienden andere klachten zich aan. Een zware periode voor het gezin De Knegt brak aan. Een opname in het Utrechts Medisch Centrum volgde. Na verschillende onderzoeken volgde er de uitkomst: een gezwel in de hersenen. Het ziekteproces was zodanig dat verdere behandeling in feite ontraden werd. Er volgde een opname in het hospice, uitgaande van het verpleeghuis Norschoten in Barneveld. Al een enkele dag later overleed ds. De Knegt, op zondag 24 april.

Voor altijd Thuis

Voor mw. De Knegt was dit niet geheel onverwacht. Schreef hij niet als bijdrage aan het plaatselijke kerkblad In en om de Hervormde Kerk op 11 maart jl. een meditatie onder het kopje ‘Voor altijd Thuis’, naar aanleiding van Luc. 23:43? Het werd zijn zwanenzang!

Kortom, met ds. G.S.A. de Knegt is een markant dienaar van de kerk heengegaan. Een goede collega onder de emeriti in Barneveld en vooral een lieve man, zorgzame vader en opa. Moge de Heere hen ondersteunen in het rouwen.

Ds. P.M. Breugem