Waar bent u naar op zoek?

blog

Jezus kreeg de hoogste onderscheiding

17-05-2017

Onlangs was het weer zover. Allerlei mensen die zich verdienstelijk hadden gemaakt in de samenleving kregen een koninklijke onderscheiding. Dat is een mooi gebruik, waarbij genade en eer samengaan.

Volgende week vieren we het feest van de Hemelvaart. Dat brengt ons bij de hoogste onderscheiding die ooit werd uitgereikt. En wel aan onze Heiland. Hij ontving die uit de handen van Zijn Vader. Deze decoratie is zo hoog, zo hemelhoog, dat we er geen woorden voor hebben. Dat bedoelt Paulus in Filippenzen 2:9 als hij zegt, dat God Hem dé Naam (niet een Naam; (Grieks: tó onoma)) heeft geschonken boven alle naam.

Het wonder van die Naam is dat Hij die niet kreeg voor Zichzelf, maar voor ons mensen die door de zonde alle eer zijn kwijtgeraakt. Door het geloof in Hem mogen we delen in Zijn eer. Dat is het geweldige van de Hemelvaart. Maar meteen ook de reden waarom de satan probeert ons van dit wonder weg te trekken en de Hemelvaartsdag als feestdag uit de maatschappij te laten verdwijnen.

Vervulling

Het valt me weer op hoe vaak in het Nieuwe Testament het heilsfeit van de Hemelvaart genoemd wordt, meer dan zestig keer. Het is de vervulling van vele profetieën over Gods koninklijke macht in het Oude Testament, zoals in Psalm 24, 47 en 110. Dat Jezus naar de hemel is gegaan na Zijn kruisdood en opstanding, is onmisbaar voor ons eeuwig behoud. Als Hij niet naar de hemel was gevaren, dan zou er geen mens zalig kunnen worden. Dat is wat!

Paulus zingt het lied van de hemelvaart in Filippenzen 2. Hij verbindt het heilsfeit direct met het lijden dat de Zoon van God doorstond. Omdat Hij Zichzelf heeft vernederd tot in de kruisdood, daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem de Naam geschonken boven alle naam. Deze onderscheiding heeft Hij dus verdiend, omdat Hij zich totaal heeft opgeofferd voor mensen die dood en hel hebben verdiend. Zo schittert in de hoogste onderscheiding van Jezus de hoogste vorm van liefde. Dat is het geheim van Hemelvaartsdag.

Onnoembaar

Jezus, de Zoon van God, kreeg dus een Naam, die Naam genoemd wordt. Welke Naam moet dat dan zijn? Is het de Naam Kurios (Heer)? Deze titel drukt wel uit waar het om gaat, maar een titel is geen naam. En hier gaat het om een naam. Maar – zegt iemand – noem dan toch Zijn Naam. Dat kan ik niet. Want het is de Naam boven alle naam. Dat is wat anders dan de hoogst denkbare naam. Zoals de ene mens op aarde nog een hogere naam heeft dan de andere, en dan steekt de Zoon van God daar nog boven uit. Nee, zo is het niet. Jezus krijgt bij Zijn hemelvaart de Naam, die al ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Wat we ook aan heerlijkheid bedenken, het schiet altijd te kort.

Kortom, de Naam die Gods Zoon, onze Heere Jezus, heeft gekregen is onnoembaar. Misschien zou je kunnen zeggen: in die ene onnoembare Naam, die Hem gegeven is, komen alle andere namen die Hij op aarde verdiende bij elkaar en die maken Zijn hemelse onderscheiding uit. Die Naam is dan het veelvoud van Immanuel, Lam van God, Koning, Herder, blinkende Morgenster enzovoort. Al die namen en metaforen samen vormen dé Naam van Jezus, gezeten aan de rechterhand van zijn Vader.

Nabij

Wat betekent deze onuitsprekelijke Naam van onze Heiland in de hemel? Geeft het de grote afstand aan tussen ons en Hem? Nee, hoewel die afstand er zeker is. Maar daar gaat het hier niet om. Dat Hij de Naam boven alle naam draagt, wijst er juist op dat Christus in die Naam ons nabij is (Ps. 75:2). Zijn Naam mag dan onuitsprekelijk zijn, juist daarom wordt de onvoorstelbare genade van die Naam in het Nieuwe Testament in alle toonaarden bezongen. Bijvoorbeeld in Zijn laatste woord in Mattheüs: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ (Matth.28:18)

Prof. dr. L. Floor zegt in zijn Commentaar op het Nieuwe Testament dat die naam wil zeggen: macht, gezag, majesteit. Anders gezegd: God de Heer regeert, door Christus, onze Koning. Hij heeft de teugels van de regering van de kerk en de wereld in Zijn handen gelegd. Ja, dat geloven we nu op de Hemelvaartsdag, dat vieren we, daarvan zingen we.

Gesloten wereld

Waar het nu om gaat, is dat dit heilsfeit een zaak van geloof is. Zonder geloof zijn we opgesloten in onze menselijke werkelijkheid. Dan leven we in een gesloten wereld. Dan is de hemel nergens en dan is ook Jezus nergens. En zo is het voor de meeste mensen op de Hemelvaartsdag. We moeten eerlijk zeggen dat we dit gevaar allemaal lopen, omdat we van onszelf uit denken, vanuit onze zelfhandhaving voor God. Wij bouwen onze toren van Babel, om onszelf een naam te maken (Gen.11:4).

Dit is onze eigenwaan. Het willen zitten op de troon van Christus, het roemen op onze decoraties. Daar moet een mens van bekeerd worden. We moeten op Hemelvaartsdag over de kop met dat alles. We moeten op de knieën voor God. Daar waar wij onze knieën buigen en onze eigen grootheid kwijtraken, daar breekt ons gesloten wereldbeeld stuk en gaat de hemel open. Daar gaan we met Stefanus in het geloof Jezus zien aan de rechterhand van Zijn Vader. (Hand.7:55)

Bevolkingsregister

Als Pinksteren zich aan de Hemelvaart hecht, wordt het heilsfeit een feest. Zo vol van heil, van troost en bemoediging. Dan komt die Naam boven alle naam heel dichtbij. Jezus, aan de rechterhand van de Vader, zegt tegen ons: Weet je wel dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen zou blijven (Rom.8:20) als Ik niet naar de hemel was gegaan? Weet je wel dat de poorten van de hel de kerk zouden overweldigen (Matth.16:18) als Ik niet naar de hemel was gegaan? Weet je wel dat het lijden van de gelovigen op aarde uitzichtloos zou zijn (Rom.8:18), als Ik niet naar de hemel was gegaan? Inderdaad, zonder de Hemelvaart zijn we (opnieuw) de meest beklagenwaardige van alle mensen. (1 Kor.15:19) Maar zo is het dus niet. Want omdat Jezus zich voor ons vernederd heeft tot in de dood aan het kruis, precies daarom heeft God Hem de Naam boven alle naam gegeven.

Er zijn van die dagen dat je je als gelovige zo klein voelt, zo <i>naamloos<p> klein. Maar dan zegt Jezus in de hemel tegen ons: Ik heb Mijn hoge Naam verbonden met jouw kleine naam. Dat is al in jouw doop bezegeld. Jij met je kleine naam en Ik met de Naam boven alle namen, wij horen bij elkaar. Hier, in de hemel, heb ik jouw naam geschreven in het bevolkingsregister van Mijn Vader. (Fil.3:20)

Gordijn

We vieren de Hemelvaart van onze Heiland… in het geloof. We kijken met de ogen van onze ziel dwars door het gordijn heen dat voor de hemel hangt. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. (Hebr.2:9) Onze Koning, onze Profeet en onze Hogepriester, Die voor ons bidt zolang het gordijn nog dicht is. (Rom.8:34) Voor Jezus is het sinds Zijn hemelvaart de tijd van bidden voor ons. Voor ons is het sinds de hemelvaart de tijd van wachten op Hem. Door Zijn bidden kunnen wij wachten. Totdat God het gordijn openschuift en Jezus komt om de aarde te richten. Hoor je hoe Hij zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Laten we bidden: ‘Ja, kom Heere Jezus!’

Ik wens u een gezegende Hemelvaartsdag.

W. Verboom