Waar bent u naar op zoek?

John Owen is blijvend actueel

23-03-2016

John Owen is één van de belangrijkste theologen van het Engelse puritanisme en protestantisme, concludeert dr. R.W. de Koeijer.

Owen wilde in zijn tijd namelijk nadrukkelijk opkomen voor de kern van de Reformatie, de genadeleer. Hij heeft echter ook pastorale leiding willen geven aan het geestelijke leven. Met name op dit laatste terrein ligt de blijvende betekenis van deze voorname puritein.

In dit tweede en laatste artikel over Owen enkele indrukken van Owens pastorale leiding en zeggingskracht, die nog steeds waardevol zijn voor een gezond geloofsleven.

Werk van de Heilige Geest

Owens focus op het geloofsleven blijkt uit zijn uitvoerige aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest in zijn Pneumatologia uit 1674. Vrij uniek is Owens beschrijving van het werk van de Heilige Geest in het aardse leven van de Heere Jezus. Het mens-zijn van Christus bracht met zich mee dat Hij Zijn verlossingswerk alleen kon doen in de kracht van de Heilige Geest.

Bij het werk van Gods Geest krijgt de vernieuwing van de zondige mens uitvoerig aandacht. Aan de hand van bijbelse beelden als duisternis en dood, gaat Owen diep in op de menselijke zondigheid en verlorenheid. Via geestelijke inkeer en berouw brengt de Geest de geloofsverbinding met Christus tot stand om vervolgens het proces van geestelijke vernieuwing levenslang voort te stuwen. Owen benadrukt sterk dat zowel het levende geloof in Christus als het daaruit opkomende christenleven, genadegave van God is. Dat genadewerk zal uiteindelijk uitmonden in de eeuwige heerlijkheid.

Gemeenschap met God

Het stichten en onderhouden van de gemeenschap met God is de kern van het werk van de Heilige Geest. In 1657 besteedt Owen hier aandacht aan in zijn boek Over de gemeenschap met God (Communion with God).

Hierin vallen twee dingen op. Ten eerste dat deze gemeenschap zich richt op de drie-enige God. Opvallend bij Owen is dat de leer van Gods drie-eenheid vruchtbaar wordt gemaakt voor het geestelijke leven. Er is gemeenschap met de Vader in liefde, met de Zoon in genade en met de Heilige Geest in troost. Owen stelt dat de gelovigen vaak te weinig zicht hebben op de liefdevolle zorg van hun hemelse Vader en daarom te weinig zeker en bemoedigd hun weg gaan. Maar juist in de kennis van de Vader ligt de troost van een liefdevolle dagelijkse zorg.

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 25 maart 2016.