Waar bent u naar op zoek?

Kennis en contacten opdoen

ds. J.J. Verhaar
Door: ds. J.J. Verhaar
05-08-2021

Het bekleden van een ambt of het hebben van een functie in de kerk, maar ook het christenzijn in de wereld, vraagt veel van ons allen. Daarom is het aan te raden om deel te nemen aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG).

Deze cursus wil gemeenteleden toerusten tot onderzoek van de Bijbel (exegese Oude en Nieuwe Testament), deelnemers zich laten verdiepen in de kerk- en zendingsgeschiedenis (kerkgeschiedenis en missiologie), hen laten nadenken over de geloofsleer (dogmatiek), hen helpen bij de toepassing van dit alles in de praktijk (praktische theologie) en zorgen voor toerusting tot christen-zijn in kerk en samenleving (ethiek).

Als protestanten zijn we er diep van overtuigd dat ‘gewone’ christenen in de kerk dragers zijn van het ‘ambt van alle gelovigen’. In Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staan daar prachtige dingen over. Vandaar dat we in onze kerk veel belang hechten aan onderwijs en catechese. We spreken zelfs over permanente educatie. Elke christen, van welke leeftijd ook, zal belijden dat hij dagelijks blijft leren.

In coronatijd

Hoe is het de cursus vergaan in de afgelopen tijd, de coronatijd? Tot onze verrassing konden we in september 2020 op de drie locaties in Gouda, Harderwijk en Rijssen heel wat nieuwe cursisten verwelkomen en konden we groepen met voldoende deelnemers vormen. Het was ook fijn dat we in september weer gewoon konden samenkomen. Toen onze vreugde daarover werd getemperd door een strengere lockdown in november, moesten en konden we – helaas en gelukkig – online verder met de lessen. Ook daar werd zo veel mogelijk gebruik van gemaakt. We waren wel enorm blij dat we gedurende de laatste periode in Gouda weer gewoon konden samenkomen en hopen dat we dat vanaf september in alle cursusplaatsen weer kunnen doen.

Invulling

Hoe wordt de cursus concreet vormgegeven? Gedurende drie jaar verdiepen de cursisten zich in genoemde vakken op ongeveer 22 zaterdagmorgens per jaar. Iedereen krijgt drie van de zeven vakken per zaterdagmorgen. Zij die de cursus hebben doorlopen, hebben de mogelijkheid (niet de verplichting) om de zogenaamde Studium Generale te volgen. Dat zijn een soort terugkomzaterdagmorgens, ongeveer acht per jaar. Op die ochtenden wordt een thema (elk jaar een ander) behandeld vanuit een van de zeven vakgebieden. Aan deze Studium Generale mogen mensen deelnemen zolang ze willen. Er zijn er inderdaad die jaar op jaar terugkomen.

Inzet

Dit alles bij elkaar is best wel intensief te noemen. Het vraagt veel inzet en betrokkenheid. Verrassend is dat de deelnemers die bijna altijd ook opbrengen, omdat het hun kennelijk goed bekomt. Het gaat niet alleen om wat je leert, maar ook om wat je in je jaargroep met elkaar deelt. Niet zelden ontstaan hechte vriendschappen en contacten.

ds. J.J. Verhaar
ds. J.J. Verhaar