Waar bent u naar op zoek?

Kerkenaadsleden uit Epe gaan eigen diensten beleggen

19-08-2021

Vier kerkenraadsleden van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Sionskerk te Epe hebben aan de gemeente meegedeeld dat zij met ingang van 1 augustus het ambt neergelegd hebben en de Protestantse Kerk in Nederland hebben verlaten. Onder hen is de predikant van de gemeente, dr. T.E. van Spanje. Zij geven aan geen ruimte te ervaren om het kerkelijke leven zo in te richten als zij dat graag zouden willen. Het breed moderamen van de classicale vergadering Veluwe ontkent dat deze ruimte er niet is. Daarnaast heeft het breed moderamen besloten dat vanwege de zeer zorgelijke financiële situatie van de gemeente de predikant vanaf 1 september nog maar voor 33,3 procent betaald kan worden. Deze teruggang heeft ermee te maken dat al een aantal jaren gemeenteleden zich niet meer kunnen vinden in het beleid van de kerkenraad en elders kerkelijk onderdak hebben gezocht: in de hervormde gemeente van Emst, de Goede Herderkerk in Epe, de christelijke gereformeerde kerk van Heerde of de Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn. Als gevolg daarvan staat de gemeente vanaf 2018 onder verscherpt toezicht. Het breed moderamen treft maatregelen om het kerkelijk leven in de gemeente doorgang te laten vinden.

De scriba van de classis Veluwe, G.W. Bok, berichtte in het Reformatorisch Dagblad dat dr. Van Spanje vanwege het opzeggen van zijn lidmaatschap niet meer bevoegd is om in gemeenten van de Protestantse Kerk voor te gaan. In hetzelfde bericht meldt ouderling L. Oudshoorn, een van de kerkenraadsleden die hun lidmaatschap van de Protestante Kerk hebben opgezegd, dat de classis Veluwe de gang van zaken niet correct weergeeft. Hij bevestigt dat in Epe gezocht wordt naar een locatie voor het beleggen van kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de voormalige ambtsdragers in de Sionskerk. ‘Na een periode van rust willen we op de langere termijn aansluiting zoeken bij een bestaand kerkverband’, aldus Oudshoorn.

De wijkgemeente Sionskerk werd sinds januari 2012 door ds. Van Spanje gediend. Ze komt voort uit een evangelisatie en werd daarna gediend door de predikanten dr. H. Vreekamp, dr. C.A. Tukker, dr. P. Vermeer en ds. J. Brouwer. Van 1958 tot 1971 was (de latere ds.) H. Visser aan de evangelisatie verbonden.

Preekbeurten

De tijdelijke kerkenraad van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Sionskerk maakt in aansluiting op bovenstaand bericht bekend dat zij niet de beschikking krijgt over het preekrooster voor 2022. De kerkenraad vraagt de predikanten die een of meer preekbeurten hebben afgesproken dat te melden bij de scriba en tijdelijk preekvoorziener: G.W. Bok, Thorbeckestraat 11, 7331 RG Apeldoorn; 06-53970649; email: cvVeluwe @kpnmail.nl.