Waar bent u naar op zoek?

Christelijke visie op arbeid (2, slot)

Mentaliteitsverandering

Dr. M.J. de Vries
Door: Dr. M.J. de Vries
Ethische thema’s
08-09-2022

Voorop staat dat arbeid een roeping van God is. Dat is het eerste aspect van een bijbelse visie op werk. Die begon al in het paradijs toen Adam de opdracht kreeg om de hof van Eden te bouwen en te bewaren. Was die hof dan nog niet volmaakt?

In elk geval was hij ‘zeer goed’, maar de Heere wil dat heel de aarde hof van Eden wordt. Diverse oudtestamentici betogen dat tabernakel en tempel afschaduwingen van de hof zijn. In het Nieuwe Testament zien we dat het eindperspectief is dat heel de aarde tempel zal zijn. In dat perspectief is uitbreiding van het domein waarin de Heere gemeenschap met Zijn volk heeft, het uiteindelijke doel van de arbeid van de mens. Het gaat in onze arbeid niet om onszelf, maar om Gods eer en Zijn bedoeling met de schepping. Dat is het tweede aspect van een bijbelse visie op arbeid. Een derde aspect is dat God de mens alles geeft wat deze nodig heeft om aan Zijn roeping gehoor te geven: verstand, krachten en een hart dat op Hem gericht is.

Tegenwerkende krachten

Gods roeping blijft na de zondeval. Dan is de situatie wel heel anders geworden. Tot de gebrokenheid van de werkelijkheid behoort ook dat de mens in zijn werk geconfronteerd wordt met tegenwerkende krachten, aangeduid als dorens en distels. Dat is een vierde aspect van onze visie op werk. Arbeid is niet alleen een lust, zoals voorheen, maar ook een last. De tegenwerking zit niet alleen in die dorens en distels, maar ook in ons hart, dat niet meer op de Heere gericht is.

Omdat arbeid een last geworden is, moet er ook compensatie voor zijn. Een arbeider mag rekenen op loon. Als de Heere Jezus zegt dat de arbeider zijn loon waard is (Luk.10:7), heeft Hij het over de discipelen die in de geestelijke oogst werken, maar Hij gebruikt hier woorden met een algemenere strekking. Het vijfde aspect van onze visie op werk is dat er loon naar werken mag zijn. We vinden dat principe trouwens ook al in Deuteronomium 25:4, waar staat dat een dorsende os niet gemuilband mag worden. God roept hier op tot gerechtigheid. Daarom mag het loon van een dagloner niet pas de volgende dag uitbetaald worden (Lev.9:13).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 september 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. M.J. de Vries
Dr. M.J. de Vries

uit Papendrecht is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.