Waar bent u naar op zoek?

Met jongvolwassenen praten

02-12-2021

Prop. J. Schneider uit Woudrichem is sinds vorige maand beroepbaar en ontvangt bij voorkeur een beroep in deeltijd. Hij is 49 jaar en getrouwd met Annemarie Schneider-de Kluiver. Het echtpaar heeft drie kinderen. In 1994 werd een dochter geboren, daarna volgden twee zoons, respectievelijk in 1997 en 2000. Van 2011 tot 2019 was Schneider ouderling in de Boezemkerk te Ridderkerk, ook was hij dertig jaar lang in verschillende gemeenten kerkorganist.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Het is heel wat jaren terug dat God me riep om me voor te bereiden op het predikantschap. Studeren combineren met het runnen van een bedrijf bleek best een uitdaging. Ik voel me niet zozeer ‘een proponent/ondernemer met een roeping’, maar ik weet me door God geroepen. Waar dat toe leidt, weet ik niet; het maakt me ook niet zoveel uit, als ik maar samen met mijn vrouw de wijsheid krijg om Gods weg te herkennen en te gaan.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

In de studie theologie aan de VU (bachelor) en de PThU (master) heb ik enorm veel mogen (af)leren. Ik ervaar het als bijzonder voorrecht om op vrijdag met de auto naar Amsterdam te rijden en de Bijbel mee te nemen. Tijdens de colleges lag de Bijbel regelmatig open op tafel. Ik ben dankbaar dat zoveel professoren zich inzetten om studenten te vormen en uit te dagen om verder te zoeken dan het eigen gelijk.

Hoe kijkt u naar uw taak in de gemeente, die u hopelijk binnenkort mag gaan dienen?

Ben ik zwaar of licht? Het Hebreeuwse woord kavod kan vertaald worden met zwaar. In 2 Kronieken 7:1 (SV) wordt het vertaald met heerlijkheid. In die betekenis ben ik graag zwaar. Daarmee bedoel ik dat ik graag gewicht geef aan/ontzag heb voor de heerlijkheid van de Heere. Aan de andere kant ben ik graag lichtvoetig om van hart tot hart te spreken met de ander.

Wat is mijn boodschap? Kort gezegd lees ik die in Exodus 34:6 en 7. De oudtestamentische verbondsgenade en de nieuwtestamentische verzoenings- en opstandingskracht zie ik als een zweren van God bij Zijn openbaring zoals verwoord in Exodus 34. Ik focus mij minder op nabijbelse systematische theologie en richt me meer op binnenbijbelse veelkleurigheid. Die veelkleurigheid – soms betreft het heel donkere kleuren – wil ik in gesprek brengen met het vaak complexe en gebroken leven van vandaag. Relevant zijn voor twintigers en dertigers lijkt mij een grote uitdaging. Ze zijn nogal eens ondervertegenwoordigd in de kerkelijke gemeenten. Er zal best van alles mis zijn met de kerk en de kerkmensen, maar ik wil met de jongvolwassenen toch een gesprek. God heeft hen in deze tijd geschapen. God zet hen vandaag, in de 21e eeuw, in Zijn wereld en Hij heeft een vraag: ‘Waar ben je?’ (Gen.3:9) Ik vind dat ieder mens deze vraag in zijn of haar leven gesteld dient te krijgen en mag beantwoorden. God zoekt je.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.