Waar bent u naar op zoek?

blog

Christus is opgewekt om Zijn heil uit te delen

Mijn behoud is waardevol

02-04-2012

Het lijden en sterven van Christus is voldoende om doodschuldige zondaren rechtvaardig voor God te maken. Toch zegt Romeinen 4:25 over Jezus, onze Heere, dat Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Moest er toch iets toegevoegd worden aan het betalende sterven van Christus?

Een man loopt verdwaald door de woestijn. De zon brandt heet op zijn hoofd. Het zal niet lang meer duren of hij zal bezwijken en ellendig omkomen. Met het verschrikkelijke besef van de dood voor ogen te hebben, wankelt hij verder.
Dan gebeurt het grote wonder dat hij een plaats vindt waar water is. Geweldig is zijn vreugde. Tot het in zijn gedachten doordringt dat het water diep in een put is. Hij heeft geen emmer aan een touw, nee niets, om het water in bezit te krijgen. Zal hij dan toch ellendig moeten omkomen?
Als Christus in het graf was gebleven, zouden wij zijn als die man in de woestijn. Het heil zou bewerkt zijn in het lijden en sterven van Christus. Maar wie zou het uitdelen? Wie zou het toepassen in mensenharten? Hoe zouden we deel kunnen krijgen aan Zijn verzoenend sterven?
Een belangrijke reden waarom Christus opgewekt moest worden uit het graf, is dat Hij zo Zijn werk kon gaan uitdelen. Hij is het Zelf die de betaling voor de zonde door de Heilige Geest toepast in mensenharten.

Onschuld

Om mensen rechtvaardig te kunnen maken moest Christus rechtvaardig zijn. Als ik zelf schuld zou hebben bij de bank, kan ik de schuld van een ander niet betalen. Christus’ lijden en sterven is niet een betaling voor Zijn eigen schuld. Daarom lezen we heel nadrukkelijk dat Christus de Rechtvaardige is.
We lezen dat niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament.
Jesaja profeteert al dat Hij geen onrecht heeft gedaan. En hij zegt in datzelfde hoofdstuk 53 dat Hij velen rechtvaardig maken zal. Ook in Zacharia 9 lezen we over de rechtvaardigheid van Christus. Daar wordt niet alleen gezegd dat Hij arm is, maar ook dat Hij rechtvaardig is.
Als Jezus voor Pilatus staat, verklaart de vrouw van Pilatus – terwijl zij Jezus niet kent – dat Hij rechtvaardig is. En Pilatus, die de officiële rechter is van het Romeinse rijk, zegt onschuldig te zijn aan het bloed van deze Rechtvaardige. Ten diepste is het God Zelf die getuigenis geeft van de onschuld van Zijn Zoon. De kerk van alle eeuwen moet diep overtuigd zijn van de onschuld van de Borg. Er is op Golgotha een volmaakt Lam geofferd.

Rechtvaardig

Uit het feit dat wij rechtvaardig gemaakt moeten worden, blijkt dat we het vanuit onszelf niet zijn. Rechtvaardig zijn betekent in een goede verhouding tot God staan. God, onze Schepper, heeft Zijn heilige wil voor ons leven bekend gemaakt.
In Zijn wet horen we hoe wij moeten leven. Wij moeten God met alles wat in ons is liefhebben boven alles. En onze naaste moeten we net zo liefhebben als onszelf. Dat wordt in de Tien Geboden concreet uiteengezet. We moeten bijvoorbeeld geen beelden aanbidden en niet stelen.
Gods wet geldt niet alleen voor onze daden en woorden, maar ook voor onze gedachten en verlangens. Als we dat beseffen, zullen we moeten erkennen dat er niemand is die zich rechtvaardig gedraagt. Wij hebben allemaal Gods straf verdiend.
Toch is er één Mens geweest, die altijd volmaakt heeft gedaan wat God wil: Christus, de Rechtvaardige. Niemand zal één zonde van Hem kunnen aanwijzen. Zelfs de duivel kan dat niet. Deze volmaakte Mens is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Doordat Hij is opgewekt uit de dood, kunnen wij rechtvaardig voor God zijn.

Persoonlijk

Het is niet zo dat alle mensen rechtvaardig gemaakt worden door de opgestane Christus. Wij moeten persoonlijk deel krijgen aan Zijn betaling aan het kruis. Hoe gebeurt dat? Nadat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf, vertelt Hij aan de discipelen dat Hij de Heilige Geest zal zenden.
Door de Heilige Geest werkt Christus in mensenharten. De Geest overtuigt van zonde. Een mens is daar vanuit zichzelf niet van overtuigd. Vanuit onszelf zijn we zeker niet overtuigd van de zonde van het ongeloof.
Maar de Heilige Geest overtuigt ook van gerechtigheid. In Christus is te vinden wat wij niet hebben. Hij is opgevaren naar Zijn Vader in de hemel. Het is duidelijk dat Jezus genoeg gedaan heeft hier op aarde. De Heilige Geest wil ons daarvan overtuigen, opdat wij alleen op het werk van Jezus Christus vertrouwen om zalig te worden.
Dat gebeurt niet zonder strijd en aanvechting. De duivel probeert dat vertrouwen te ondermijnen. Maar de Heilige Geest laat zien dat de overste van deze wereld, de satan, geoordeeld is. Die heeft het verloren en dat zal eens volkomen blijken. Hier klinkt ook een waarschuwing in. Allen die de kant van de duivel kiezen, gaan voor eeuwig verloren.

Geloof

Het woord rechtvaardigmaking kan de indruk wekken een verandering te zijn van onrechtvaardig naar rechtvaardig gedrag. Om die indruk weg te nemen, kunnen we ervoor kiezen om het gelijkwaardige woord rechtvaardiging te gebruiken. Het geheim is dat we niet rechtvaardig zijn vanwege wat we doen of laten. Nee, het geloof geeft ons deel aan Christus en zo rekent God ons rechtvaardig door wat Hij plaatsvervangend heeft gedaan.
De tekst uit Romeinen 4 maakt duidelijk dat dit niet een afstandelijk en zakelijk gebeuren is. De persoon van Jezus Christus, de Opgestane, staat hierin centraal. Rechtvaardigmaking is niet te verkrijgen los van Hem. Gelukkig niet. Hij draagt er zorg voor dat ik rechtvaardig ben voor God. Mijn behoud is zo waardevol voor Hem dat Hij Zijn bloed ervoor gaf en de dood overwon. Rechtvaardig zijn voor God betekent geloofsgemeenschap oefenen met Christus, de Levende. Hij is die grote Hogepriester, die in de hemel voor mij bidt. Hijzelf zendt Zijn Geest in mijn hart, waardoor ik in al de waarheid geleid word.

Herstel

Bij Zijn leven hier op aarde blijkt duidelijk dat Christus de Rechtvaardige is. Hij legt de vinger bij het concrete onrecht in die tijd. Weduwen worden op zo’n manier verdrukt dat ze hun huis kwijt raken. Dat gebeurt nota bene door godsdienstige leiders. Terwijl deze leiders de schijn ophouden dat ze het allemaal heel precies nemen met de dienst van God.
Dat de Heere Jezus deze praktijken bij de naam noemt, maakt Hem niet geliefd bij de daders. Hij laat hun ook hun schijnheiligheid zien in het lang bidden op de hoeken van de straten. Hun geven van geld noemt Hij waardeloos omdat ze willen dat de mensen het zien om van hen eer te krijgen.
De Zaligmaker past de wet van God in alle diepte toe. Hij laat zien dat God oordeelt over het hart. Als je ten onrechte boos bent op je broeder, heb je gezondigd tegen het zesde gebod.
Rechtvaardigheid is dus niet een theorie die los staat van het dagelijkse leven in de praktijk. Integendeel. Het valt vooral op dat Christus de lijn van Gods heilige wet ver doortrekt. Hij is het die zegt: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Christus, de Rechtvaardige, heeft dit niet alleen ons opgedragen, maar Hij heeft dit gedaan. Alleen de kracht van Zijn liefde in ons hart, kan ons ertoe bereid maken.

J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg is hervormd predikant te IJsselmuiden en Grafhorst en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.