Waar bent u naar op zoek?

Moeilijke situaties

ds. M.D. Geuze
Door: ds. M.D. Geuze
15-06-2023

‘Jezus is Overwinnaar!’ behoort tot de fundamentele boodschap van de Bijbel. De gekruisigde en opgestane Jezus is Heere. In het begin van de Bijbel wordt Jezus’ overwinning voorzegd als die van de beloofde Messias van Israël en de Redder van de wereld.

Na de zondeval in het paradijs belooft God aan Adam en Eva: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (slang/satan) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (de Messias); Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen.’ (Gen.3:15) God kondigt een eeuwenlange strijd aan, maar de overwinning is aan het beloofde Vrouwenzaad, Jezus Christus. Aan het einde van de Bijbel lezen we over Christus’ terugkomst en overwinning over de verzamelde legers, over het beest en over de valse profeet en over Zijn regering met de Zijnen (Openb.19,20).

Jezus’ leven

In het begin van Jezus’ bediening op aarde overwint Hij satan met zijn verzoekingen met de geschreven woorden van Zijn Vader (Matt.4) en aan het einde van Zijn aardse leven roept Hij uit: ‘Het is volbracht!’ (Joh.19:30) en bidt Hij met luide stem: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ (Luk.23:46) Hij sterft niet als martelaar, maar als Borg en Overwinnaar, Die op het kruis de machten ontwapent en te schande maakt. Hij komt naar deze aarde om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh.3:8).

En hoeveel overwinningen op satan heeft Jezus niet behaald? Hij vergeeft menselijke zonde en schuld, Hij geneest zieken, Hij bevrijdt gebondenen, Hij wekt doden op, enz. Vóór Zijn sterven zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh.16:32) Zijn grootste overwinning behaalt Jezus op het kruis door Zijn zoenoffer; nu geen overwinning over lijden en sterven, maar in lijden en sterven. Wat Zijn grootste nederlaag lijkt te zijn, blijkt Zijn grootste overwinning te zijn. Daarin schittert de wijsheid van God tegenover de dwaasheid van satan en van de mens.

Jezus kent in Zijn eigen leven overwinning in situaties, zodat Hij er niet onderdoor gaat én overwinning over situaties, zodat die veranderen. Dit is een belang rijk gegeven in de boodschap van de Bijbel, dat ook vandaag van grote betekenis is. We moeten met twee woorden spreken. Het gaat om kruis én opstanding in Jezus’ leven en in het leven van de gelovigen. Het is voor hen door lijden tot heerlijkheid, nu als begin door overwinning in óf over moeilijke situaties en straks volmaakt door overwinning over alle moeilijke situaties. Het Koninkrijk van God is dan gekomen in volle heerlijkheid.

Jezus’ gemeente

In het leven van Zijn gemeente is Jezus Overwinnaar. Na Zijn hemelvaart wordt Jezus’ gemeente gevormd door en toegerust met de Heilige Geest en Zijn gaven (Hand.2). Jezus’ belofte gaat in vervulling: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.’ (Joh.14:12) Hij vertrouwt aan Zijn leerlingen en aan Zijn gemeente de sleutels van het Koninkrijk van God toe (Matt.16:19; 18:18).

De gemeente mag in Jezus’ Naam, door de kracht van de Heilige Geest, zonde en schuld vergeven: ‘Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.’ (Joh.20:23) Jezus’ leerlingen genezen zieken in Zijn Naam en door de kracht van Zijn Geest, bevrijden gebondenen, wekken doden op, enz. Het boek Handelingen geeft daar veel voorbeelden van. Grotere werken worden verricht dan Jezus gedaan heeft (Hand.5:15; 19:11,12), door meer personen en op bijzondere manieren.

Jezus is door Zijn gemeente Overwinnaar over veel moeilijke situaties. Maar dat niet alleen: Hij is ook Overwinnaar in veel moeilijke situaties zoals vervolging van de gemeente (Hand.4), in de bediening van Paulus (Hand.16; 2 Kor.4:11,12) en van de andere apostelen. Jezus behaalt de overwinning in de martelaarsdood van Jakobus, die trouw is tot in de dood en de levenskroon ontvangt, en over de gevangenschap van Petrus, die bevrijd wordt (Hand.12).

Twee soorten overwinning

De Hebreeënschrijver schrijft over deze tweeërlei overwinning van Jezus in het leven van de gelovigen: ‘Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood.’ – Allemaal overwinningen over moeilijke situaties.

‘Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.’ – Allemaal overwinningen in moeilijke situaties.

‘En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte (van de komende Messias) niet verkregen.’ (Hebr.11:33-40)

Nog niet

Hier zien we tekenen van Gods Koninkrijk, zowel in overwinning over moeilijke situaties als in moeilijke situaties. Het zijn signalen van het Koninkrijk, dat komt in volle heerlijkheid, maar nog niet is aangebroken. We leven als christelijke gemeente tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’. Er zijn meer overwinningen in moeilijke omstandigheden dan erover.

Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat het Koninkrijk van God in volheid nog moet komen. Zo blijven we verwachten. De doorslaggevende beslissing is gevallen in Jezus’ kruis en opstanding (Decision Day) en de uiteindelijke overwinning (Victory Day) verwachten we. We leven door het geloof en in de hoop – met alle aanvechting – die eenmaal verwisseld worden door aanschouwen. In Jezus’ gemeente klinken juichtonen van overwinning. Paulus juicht: ‘Maar in dit alles – verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard – zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’ (Rom.8:35-39; vgl. 1 Kor.15:57; 2 Kor.2:14; 12:9,10; 2 Tim.3:10,11; 4:7,8). En Johannes zegt: ‘En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.’ (1 Joh. 5:4) Jezus geeft beloften aan de overwinnaars (Openb. 2:7,11,17,26-29; 3:5,12,21). Ze zijn er en ze zullen er zijn en Jezus bemoedigt hen. Gelovigen overwinnen de draak ‘door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood’ (Openb. 12:11). Er is overwinning in Jezus’ Naam, door de kracht van de Heilige Geest.

Jezus vandaag

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr.13:8) en Hij is bij Zijn gemeente alle dagen met Zijn genade, majesteit en Geest tot Zijn terugkomst in heerlijkheid (Matt.28:20). De tekenen van de tijden (Matt.24:4-14; 2 Tim.3:1-5) nemen toe in aantal en in kracht. We hebben er allemaal mee te maken (corona, oorlog in Oekraïne, klimaatverandering enz.) of we krijgen ermee te maken. Maar Jezus’ tekenen van Zijn Koninkrijk nemen ook toe, zowel van overwinning in moeilijke situaties als van overwinning over moeilijke situaties, want Jezus is bij Zijn gemeente en laat haar niet in de steek als het leven moeilijker wordt. Berichten van overwinning uit de vervolgde kerk bereiken ons, maar ook berichten van overwinning uit de wereld van homoseksualiteit en transgenderisme. Er zijn opmerkelijke getuigenissen van Nikolai J. Bojko (Leven in het licht van de eeuwigheid, uitg. Friedensstimme), R.C. Butterfield (Een onwaarschijnlijke bekering, van homoseksualiteit) en van L. Perry (Een transgender komt thuis). Ongetwijfeld zijn er in de gemeenten ook zulke getuigenissen. In de interviewbundel van Christine Stam en Ineke de Jong, Homo in de biblebelt, komen geloofsgetuigenissen voor. Een zuster en broeders getuigen van overwinning in hun gebrokenheid, maar Gods genade is genoeg in hun zwakheid.

Goede berichten

Laten gemeenteleden van Jezus als Overwinnaar getuigen. Het is vandaag een dag van goede boodschap en laat er daarom geen stilzwijgen bij ons zijn. Jezus is het waard en mensen hebben deze goede berichten nodig. Wat God vandaag geeft in Zijn grote genade, doet verlangen naar en bidden om meer. ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, voor elk die wond’ren van Hem verwacht’, wonderen van overwinning in en over moeilijke situaties, in Jezus’ Naam, door de kracht van Zijn Heilige Geest. Laten we daarin geloven, die verwachten en daarom bidden, met elkaar en volhardend. Op het gebed doet God wonderen. Jezus zegt tegen ons: ‘Maar zal de Zoon des mensen, als Hij (terug)komt, wel het geloof – dit volhardende geloof en gebed – op de aarde vinden?’ Een open vraag van Jezus en wat is ons antwoord?

ds. M.D. Geuze
ds. M.D. Geuze