Waar bent u naar op zoek?

De tekenen van Jezus’ overwinning nemen toe

Moeilijke situaties

Ds. M.D. Geuze
Door: Ds. M.D. Geuze
12-06-2023

‘Jezus is Overwinnaar!’ behoort tot de fundamentele boodschap van de Bijbel. De gekruisigde en opgestane Jezus is Heere. In het begin van de Bijbel wordt Jezus’ overwinning voorzegd als die van de beloofde Messias van Israël en de Redder van de wereld.

Na de zondeval in het paradijs belooft God aan Adam en Eva: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (slang/satan) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (de Messias); Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen.’ (Gen.3:15) God kondigt een eeuwenlange strijd aan, maar de overwinning is aan het beloofde Vrouwenzaad, Jezus Christus. Aan het einde van de Bijbel lezen we over Christus’ terugkomst en overwinning over de verzamelde legers, over het beest en over de valse profeet en over Zijn regering met de Zijnen (Openb.19,20).

Jezus’ leven

In het begin van Jezus’ bediening op aarde overwint Hij satan met zijn verzoekingen met de geschreven woorden van Zijn Vader (Matt.4) en aan het einde van Zijn aardse leven roept Hij uit: ‘Het is volbracht!’ (Joh.19:30) en bidt Hij met luide stem: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ (Luk.23:46) Hij sterft niet als martelaar, maar als Borg en Overwinnaar, Die op het kruis de machten ontwapent en te schande maakt. Hij komt naar deze aarde om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh.3:8).

En hoeveel overwinningen op satan heeft Jezus niet behaald? Hij vergeeft menselijke zonde en schuld, Hij geneest zieken, Hij bevrijdt gebondenen, Hij wekt doden op, enz. Vóór Zijn sterven zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh.16:32) Zijn grootste overwinning behaalt Jezus op het kruis door Zijn zoenoffer; nu geen overwinning over lijden en sterven, maar in lijden en sterven. Wat Zijn grootste nederlaag lijkt te zijn, blijkt Zijn grootste overwinning te zijn. Daarin schittert de wijsheid van God tegenover de dwaasheid van satan en van de mens.

Jezus kent in Zijn eigen leven overwinning in situaties, zodat Hij er niet onderdoor gaat én overwinning over situaties, zodat die veranderen. Dit is een belangrijk gegeven in de boodschap van de Bijbel, dat ook vandaag van grote betekenis is. We moeten met twee woorden spreken. Het gaat om kruis én opstanding in Jezus’ leven en in het leven van de gelovigen. Het is voor hen door lijden tot heerlijkheid, nu als begin door overwinning in óf over moeilijke situaties en straks volmaakt door overwinning over alle moeilijke situaties. Het Koninkrijk van God is dan gekomen in volle heerlijkheid.

Jezus’ gemeente

In het leven van Zijn gemeente is Jezus Overwinnaar. Na Zijn hemelvaart wordt Jezus’ gemeente gevormd door en toegerust met de Heilige Geest en Zijn gaven (Hand.2). Jezus’ belofte gaat in vervulling: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.’ (Joh.14:12) Hij vertrouwt aan Zijn leerlingen en aan Zijn gemeente de sleutels van het Koninkrijk van God toe (Matt.16:19; 18:18).

De gemeente mag in Jezus’ Naam, door de kracht van de Heilige Geest, zonde en schuld vergeven: ‘Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.’ (Joh.20:23) Jezus’ leerlingen genezen zieken in Zijn Naam en door de kracht van Zijn Geest, bevrijden gebondenen, wekken doden op, enz. Het boek Handelingen geeft daar veel voorbeelden van. Grotere werken worden verricht dan Jezus gedaan heeft (Hand.5:15; 19:11,12), door meer personen en op bijzondere manieren.

Jezus is door Zijn gemeente Overwinnaar over veel moeilijke situaties. Maar dat niet alleen: Hij is ook Overwinnaar in veel moeilijke situaties zoals vervolging van de gemeente (Hand.4), in de bediening van Paulus (Hand.16; 2 Kor.4:11,12) en van de andere apostelen. Jezus behaalt de overwinning in de martelaarsdood van Jakobus, die trouw is tot in de dood en de levenskroon ontvangt, en over de gevangenschap van Petrus, die bevrijd wordt (Hand.12).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 juni 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M.D. Geuze
Ds. M.D. Geuze

uit Nunspeet is emeritus predikant.