Waar bent u naar op zoek?

Drie gebeden die ons leven richten op Jezus’ komst (2)

Niet werkeloos wachten

Dr. P. Veerman
Door: Dr. P. Veerman
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
25-07-2023

De woorden ‘Uw Koninkrijk kome’ zeggen ons niet direct dat Christus vandaag of morgen terugkomt. Als gelovigen moeten we daar zeker rekening mee houden, leven met de gedachte dat de tijd nabij is. Dat leert om de juiste keuzes te maken. Wat heeft prioriteit in het licht van de komst van Christus?

Net als in het Oude Testament gaat het in het Nieuwe Testament over het komen van God. De Heere komt in Zijn Zoon naar deze aarde. In Christus is het Koninkrijk van God onder de mensen gekomen. Toch is het juist de Zoon van God, Die ons leert bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. Wat is dat voor een gebed?

Het leven van elke dag

Het is opvallend dat de Heidelbergse Catechismus in vraag en antwoord 123 dit gebed in hoofdzaak toepast op het heden en ons leven vandaag. Pas in het slotakkoord gaat het over het volkomen rijk dat komt (zie kader ‘Uw Koninkrijk kome’).

Leven bij de woorden ‘Zie, Hij komt’ heeft alles te maken met het leven van elke dag. De catechismus leert gelovigen bidden om Gods regering in het leven. De catechismus zet in bij de W van werken. Vanuit Psalm 130 werden we gewezen op de W van wachten. Dat wachten maakt de kerk vandaag niet werkeloos. De toekomst motiveert om in het heden te handelen. Het uitzien naar de wederkomst motiveert om vandaag heilig te leven. Hoe zal Jezus mij vinden als Hij komt? De bruidsgemeente is geroepen om heilig te leven in het verlangen naar de Bruidegom Die komt.

Scheiding

De Heere Jezus is heel concreet als het gaat om de werken die Hij verwacht. Aan het slot van het Mattheüsevangelie vertelt de Heere Zelf iets over de gang van zaken op de dag van Zijn komst. Het is duidelijk dat er op die dag een scheiding zal plaatsvinden. Wordt die scheiding op dat moment voltrokken? Wanneer ik goed lees, scheidt de Heere wat al onderscheiden is. Wie in deze wereld leeft als een egoïst, heeft geen deel aan het Koninkrijk van God. Concreet spreekt Christus over eten geven aan wie honger heeft, drinken geven aan wie dorst heeft, het gastvrij onthalen van vreemdelingen en het bezoeken van gevangenen. De werken maken ons niet zalig. Wij worden gered door het geloof in Christus alleen. Zonder de werken blijft het Koninkrijk echter gesloten.

Deze woorden van de Heere Jezus sluiten aan bij wat de profeten Jesaja en Amos zeggen in hun tijd. Jesaja spreekt over een meedogenloos komen van God: ‘Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.’ (Jes.13:9) Amos waarschuwt voor een verlangen naar de dag van de HEERE: ‘Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!’ (Am.5:18)

Einde aan het onrecht

Wee hun die uitzien naar de dag terwijl de werken ontbreken. Nu niet met de HEERE, is straks niet met de HEERE. Gods heiligheid roept schrik en ontzag op. Wanneer Johannes in de openbaring Christus te zien krijgt in heilige heerlijkheid, valt hij als dood aan Zijn voeten. Zo ontzagwekkend en verpletterend is de komst van de verheerlijkte Christus.

Met Christus hoeft Johannes niet te vrezen. Buiten Christus is het een dag om te huiveren. ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.’ (2 Kor.5:10) Van Gods tegenstanders geldt: ‘Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.’ (Luk.23:30)

Op de dag van het oordeel maakt de Heere eens en voor altijd een einde aan al het onrecht waaronder deze aarde zucht. Wie zal blijven leven op de dag van Zijn wraak? Wie kan bestaan voor Zijn heilige en rechtvaardige toorn? Als het gaat om de W van werken, schiet ik aan alle kanten tekort.

Vlammen

Ik moet denken aan het verhaal dat ik eens hoorde van een groep pioniers in Amerika. De groep was met wagens onderweg door de uitgestrekte prairies. Plotseling sloeg een van de mannen alarm. Daar in de verte was rook te zien. Een naderend onheil kwam op hen af. Het was overduidelijk een prairiebrand die werd aangedreven door een felle wind. Vluchten was niet mogelijk. Maar een van de mannen wist wat ze moesten doen. Hij droeg de anderen op om het gras dat achter hen lag in brand te steken. Toen er een flink stuk grasland was afgebrand, ging de groep daar staan. Toen de vlammen kwamen, was de angst in de ogen van de reizigers zichtbaar. Wat kwam er een groot gevaar op hen af. In angst riep een kind: ‘We zullen hier allemaal verbranden!’ Het gebeurde niet, want waar het vuur is geweest, komt het niet meer.

Wat nodig is

Dit verhaal vertelt ons wat nodig is wanneer de dag van Gods wraak komt. Het is nodig om te staan op de plaats waar het oordeel is geweest. Bij Hem van Wie Johannes in het boek Openbaring getuigt dat Hij is: ‘de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed’ (Openb.1:5). Alleen door het geloof in Hem is er redding op de dag dat de HEERE komt. Hij Die komt, is gekomen in kruis en opstanding. Zijn Naam is en wordt ons bekendgemaakt voordat Hij komt. Totdat Hij komt, gaat de boodschap van het Evangelie uit. Keer je tot Hem.

Wanneer wij vandaag bidden ‘Uw koninkrijk kome’, dan bidden we ook voor hen die nog buiten staan. Dat kunnen bekenden, familieleden zijn van wie we zielsveel houden. We bidden in het besef dat de Heere de belofte van Zijn komst niet vertraagt, maar wel geduld heeft, omdat Hij niet wil dat er enigen verloren gaan.

Opdracht voor vandaag

Waken en werken is de opdracht voor de kerk vandaag. Waken en werken ‘want de tijd is nabij’ (Openb.1:3). Zet iedere dag boven in de agenda: ‘Zie, Hij komt’. Ook boven de agenda van de kerkenraadsvergadering, agenda’s die met van alles en nog wat gevuld kunnen zijn. Welke dingen doen en laten we als kerkenraad met het oog op Christus’ komst? De tijd is kort en de middelen zijn schaars.

Mattheüs 25 wijst op de diaconale roeping van de gemeente. Dat is het eerste als het om de werken gaat. En wanneer we dan nog even doorlezen, komen we bij de onderwijsopdracht die Christus meegeeft. ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Matt.28:19) Christus geeft Zijn discipelen een duidelijke opdracht mee. In Mattheüs 25 valt de spits op het diaconale en in Mattheüs 28 legt Hij de nadruk op het onderwijs. Dan gaat het om de heiligheid van de gelovigen. Dat betekent breken met alles wat de komst van Gods Koninkrijk in de weg staat.

Roepingen

Als de tijd nabij is, dan lijkt onderwijs een slechte investering. Dat is iets voor de lange termijn. Toch benadrukt de Heere Jezus hier juist het onderwijs in Zijn geboden. Hij Die komt, beveelt Zijn gemeente om te onderwijzen. Onderwijzen gebeurt daar waar het Woord opengaat. Dit onderwijzen is ook altijd wijzen op Christus. Hij Die komt, is gekomen als het Lam Dat de zonde van de wereld heeft gedragen. Bij Hem moet je zijn, van Hem mag je alles verwachten.

Daarom is het nodig om in deze eindtijd als gemeente veel aandacht te geven aan de catechese, de preek en het christelijk onderwijs op scholen. Met het oog op Christus’ komst zijn er zendelingen, leerkrachten, ouderlingen, evangelisten en predikanten nodig die onderwijs willen geven. Vertellen over Hem Die gekomen is, komt en komen zal. De tijd is nabij.

Waarom zijn er vandaag zo weinig roepingen? Waarom hebben wij in onze kerken een tekort aan predikanten en zendingsarbeiders? Zijn we vergeten dat de Heere komt? Met het gebed ‘Uw Koninkrijk kome’ bidden we om werkers in het Koninkrijk. Werkers om de oogst binnen te halen voor Hem Die komt.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. P. Veerman
Dr. P. Veerman

is predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee en docent Praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het Cornelis Graafland Centrum.