Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe schatten opdiepen

01-04-2021

Prop. H.B. van der Knijff uit Stolwijk is sinds vorige maand beroepbaar en ontving zaterdag een beroep van de hervormde gemeente te Wilsum. Hij is 25 jaar, getrouwd met Ariëtte en vader van Jeftha (2017) en Ezra (2018).

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Allereerst feitelijk dat de Protestantse Kerk in Nederland, bij monde van enkele afgevaardigde ambtsdragers, mij de bevoegdheid heeft gegeven om te staan naar het ambt van predikant. Ik zie daarin de leiding van de drie-enige God, Die mij geroepen heeft om Hem in dit ambt te dienen. Hierbij is het mijn hoop en verlangen dat diezelfde God mij, en ons als gezin, verder zal leiden richting het predikantschap en daarna.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Hoewel het soms een flinke uitdaging was om het te combineren met gezin en werk, kijk ik positief en dankbaar terug op de bijna acht studiejaren. Met name op de ontmoetingen met docenten en medestudenten, juist ook als er theologische verschillen waren. Ik heb veel van die ontmoetingen geleerd, vooral hoe belangrijk het is om steeds weer bij de kern van het Evangelie uit te komen: Jezus Christus.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Het is mijn verlangen om een gemeente te mogen (be)dienen met en vanuit het Evangelie van Jezus Christus door – om het met de proponentsbelofte te zeggen – ‘in al het ambtelijk werk te getuigen van het heil in Jezus Christus’. Ik zie het daarbij als mijn taak om steeds nieuwe en oude schatten (in die volgorde! – naar Mattheüs 13:52) uit het Evangelie op te diepen en te verkondigen. En voortdurend het Woord aan het woord te laten.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Als christenen laten we onszelf wel eens te gemakkelijk in het defensief dringen. Terwijl we een unieke, ontwijfelbare boodschap van hoop en perspectief hebben ontvangen in het Evangelie. Ik denk dat het onze roeping is om die boodschap begrijpelijk en met vrijmoedigheid door te geven aan de mensen om ons heen, die nu misschien wel meer dan ooit behoefte hebben aan hoop en perspectief.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.

Prop. Van der Knijff schreef voor zijn eindgesprek een werkstuk over de gereformeerde verbijzondering van de proponentsbelofte en werkte dit om tot een gastblog voor blog.kerkenrecht. nl (22 maart 2021).