Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe taken voor diaken

13-01-2014

We gaan van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Deze beweging vraagt meer verantwoordelijkheid van de burgers. Diverse veranderingen vragen ook om inzet van de diaconie, schrijft A. Peters.

Mensen wordt gevraagd te participeren. Ze moeten deelnemen aan een samenleving die voor zichzelf zorgt en anderen zoveel mogelijk helpt. De verzorgingsstaat is onbetaalbaar geworden. Bezuinigingen zijn nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

De samenleving zal dus veranderen. In grote lijnen gaat het om de volgende veranderingen, die voor de diaconie van belang zijn en om inzet vragen.

De versnelling van de vergrijzing is ingezet. Er komen meer ouderen en deze wonen langer zelfstandig. Ze ontvangen minder institutionele zorg en meer maatschappelijke zorg. Een en ander vraagt meer samenwerking en samenhang tussen professionals met mantelzorgers en vrijwilligers.
Zij die tussen de wal en het schip vallen, voor wie geen vangnet is, komen in het vizier bij de diaconie.

Het rijk hevelt ondersteuningstaken over naar gemeenten. Denk hierbij aan de invoering van de WMO. Vanaf 2015 verdwijnt begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. Die gaan dan over naar de WMO.

De diaconie mag de plaatselijke overheid uitdagen met de vragen: hoe gaat u dit aanpakken? Wat wordt uw beleid? Waar voorziet u problemen? Welke signalen zijn er nu al bij u bekend? Ook zal er een transitie plaatsvinden van de Jeugdzorg. Jeugddiaconaat zal voor de diaconie een prioriteit worden. Naast diaconaat komt er nu ook diaconaat voor jongeren.