Waar bent u naar op zoek?

Ook slaven ontvangen de Heilige Geest

31-05-2017

Wat God met Pinksteren doet, heeft Hij eeuwen tevoren al gezegd door de profeet Joël: de Geest wordt op alle vlees uitgestort, zelfs op dienaren en dienaressen.

De woorden klinken ons bekend en vertrouwd in de oren. Ik richt me nu speciaal op de dienaren en dienaressen, genoemd in Joël 2:29 en Handelingen 2:18. Wie zijn deze dienaren van God? En wat wil de Geest Die op hen uitgestort wordt, ons over en door hen leren?

Welke mensen

Wie zijn deze dienaren? Het betreft in ieder geval mannen en vrouwen. Alleen al om die reden kunnen we niet aan de latere ambtsdragers van de gemeente denken. Er zijn met name twee opvattingen. Sommigen denken hier aan slaven als een maatschappelijke klasse in tegenstelling tot heren en vrijen. Letterlijk slaven dus. Anderen houden het op een bepaalde groep van vereerders van God.

Bij de laatste opvatting wordt met nadruk de vinger gelegd bij het verschil tussen Joël en de preek van Petrus. Het valt inderdaad op dat het in Joël over dienstknechten in het algemeen gaat, in Handelingen 2 over Míjndienstknechten. Op grond daarvan denken uitleggers bij Joël wel aan slaven als een maatschappelijke groep. Petrus’ preek zou dan aantonen dat de Geest op een bepaalde groep dienaren van God komt, misschien wel ‘de profeten’ van wie verderop in Handelingen sprake is, of mensen in een andere dienst. Calvijn spreekt over de godvrezenden onder het volk.

Nu is het waar dat op enkele plaatsen in Handelingen de ‘dienstknechten van God’ voorkomen. Zo wordt in hoofdstuk 4:29 voor hen gebeden dat ze met vrijmoedigheid Gods Woord zullen spreken. In hoofdstuk 16 lezen we van iemand met een waarzeggende geest. Zij loopt Paulus en anderen na en noemt hen ‘dienstknechten van God de Allerhoogste’.

Gewone slaven

Toch geeft het een en ander ons nog geen reden om bij Petrus’ woorden te denken aan een bepaalde concrete groep van dienaars van God. In Handelingen 4 heten ook David en alle christenen in het algemeen ‘knechten, dienaren van God’. In de geschiedenis van Paulus en de zijnen in Filippi gaat het over mensen die in een bepaalde verhouding tot God staan.

Blijkbaar zal het verband waarin het over de ‘dienstknechten van God’ gaat, ons moeten leren aan welke mensen we hebben te denken. Ook hebben we geen grond om deze ‘dienstknechten’ te vereenzelvigen met de profeten die we elders in Handelingen tegenkomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 juni 2017.