Waar bent u naar op zoek?

Op Gods wil gericht

ds. J.A. Mol
Door: ds. J.A. Mol
16-12-2021

Wat leert Psalm 40 ons over de boodschap van Kerst? De Zoon van God wilde op deze aarde komen, mens worden. Hij vindt er vreugde in om Gods welbehagen te doen. Hij heeft gezegd: Zie, Ik kom (...) om Uw wil te doen, o God.

Deze woorden uit Hebreeën 10 zijn geciteerd uit Psalm 40 en wijzen op de Christus, de Messias, Gods Gezalfde.

Gods pre-existentie

Christus is geboren in Bethlehem. Hij is op deze aarde gekomen om Gods wil te doen, om voor de Heere te leven. Wij maakten in Adam een andere keus. Een keus met desastreuze gevolgen. In plaats van te kiezen voor het leven, kozen wij voor de dood. Maar dat zette God niet voor het blok. Reeds in de eeuwigheid wist Hij hiervan. Reeds in de eeuwigheid dacht Hij Zijn verlossingsplan uit, daar waar de Vader en de Zoon (en de Heilige Geest) samenleven in heilige liefde. Ik, de Zoon, was bij Hem, Zijn lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht (Spr.8:30). Daar vroeg de Vader: ‘Wie wil er verloren mensen redden?’ Toen antwoordde de Zoon: ‘Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God.’ Ontzagwekkend. Aanbiddelijk. Het duizelt ons wanneer wij over deze dingen nadenken. De Zoon van God Die, in de eeuwigheid, verklaart bereid te zijn om naar deze aarde te komen, gericht op verlossing van zondige mensen. Geen mens vroeg naar Hem, alleen Zijn hemelse Vader. God de Vader stelde Hem aan. Tegelijk heeft God de Zoon Zich vrijwillig aangeboden. Aangewezen en geroepen als Messias hanteert Hij geen andere agenda dan de Vader. Het verlangen van de Vader is het verlangen van de Zoon. De Vader zegt: Zoon, ga naar de aarde om Mijn verlossingsplan ten uitvoer te brengen. En de Zoon? Hij wil niets liever dan de wil van Zijn Vader uitvoeren.

Gods incarnatie

Christus is mens geworden. Hij is geïncarneerd. God wordt mens. Hier moeten wij ons verstand kruisigen. Wat niemand heeft kunnen bedenken, doet God. God Zelf komt op aarde als mens. De Zoon wordt mens. De Heilige Geest weeft Hem in de schoot van Maria. Hem is een lichaam toebereid (Hebr.10:5). In Psalm 40:3 (berijmd, 1773) zingen we zo mooi: mijn oren doorgeboord (Ps.40:7) en ’t lichaam toegerust (Hebr.10:5). We zingen dit vers met nieuwtestamentische mond. De Zoon van God komt lichamelijk hier op aarde. Hij wordt mens. Geboren uit een maagd. Geen man komt eraan te pas. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Hij is afkomstig uit de hemel, waar alles geconcentreerd is op God, zonder zonde, volmaakt heilig. Hij komt op deze aarde vol vijandschap tegen God, vol zonden en onheiligheid. Wat een vernedering voor de Heere Jezus Christus. Wat een betrokkenheid op Zijn Vader. Wat een rijkdom voor ons.

Gods welbehagen

De Messias is aangekondigd en beloofd in het Oude Testament. Gods belofte wordt heerlijk vervuld in het Nieuwe Testament. De Messias wordt geboren. Jezus is Zijn naam, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matt.1:21). De Heere redt. In de redding van zondaren is Hij gericht op de wil van Zijn Vader. Niemand is zo gericht op God de Vader dan Zijn Zoon Jezus Christus. Niemand heeft er zo’n vreugde in het welbehagen van God te doen dan Jezus Christus. Niemand heeft zo’n welbehagen in Hem dan de Vader (Matt.3:17).

Hij is de Gezalfde. De Geest van God daalde op Hem neer. Hij is Christus. Christus is Zijn ambtsnaam. Dat geeft Zijn taak weer. Hij is voor Zijn verlossend werk bestemd. Dit heeft alles te maken met het welbehagen van God. Hij is daarop gericht. Let op Zijn leven, Zijn lijden en sterven. Door de weg van kribbe naar kruis brengt Hij ons thuis.

In Zijn leven op aarde was Jezus gericht op Gods welbehagen. Volmaakt gericht op Gods wil. Het is Zijn verlangen om alleen en geheel de wil van God te doen. Ook in dat bittere en zware lijden. Als Hij in Gethsémané Zijn Vader vraagt deze drinkbeker van Hem weg te nemen, dan bidt Hij: laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Luk.22:42). Hoe lief heeft de Vader Zijn Zoon en de Zoon Zijn Vader. De Vader roept ons op te luisteren naar de Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Luister naar Hem! (Matt.17:5).

Christus vindt vreugde in het doen van de wil van Zijn Vader. Een christen toch ook? Waar Christus leeft in ons hart, is er verlangen te leven voor Hem. Dat is een ‘heilige vanzelfsheid’. Geen automatisme, maar geleid door de Heilige Geest, van stap tot stap, geworteld in Gods Woord. Levend van Gods gerechtigheid.

Gods gerechtigheid

Christus is gericht op Gods gerechtigheid (Ps.40: 10,11). Daarom is Hij gekomen. Aan Gods gerechtigheid moet voldaan worden. Dat kan geen mens meer. Hoe moet het dan? God Zelf wordt mens. Deze Mens, Jezus, leeft zoals God het vraagt. Deze Mens sterft voor de zonden, ondergaat de straf, daalt neder in de hel, draagt de vloek van Gods toorn over onze zonden. Zodat aan Gods gerechtigheid ‘genoeg wordt gedaan’. Wat een wonder. Wat een rijkdom. Waarom? Hij deed wat wij mensen niet kunnen. Hij maakt het goed tussen God en mij. Wat moet ik dan doen? Helemaal niets. Hij heeft alles gedaan. Geloof alleen! Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden (Hand.16:31). Hij is gekomen, de weg gegaan van kribbe naar kruis en heeft heel het werk van de verzoening volbracht.

Gods boodschap

Jezus Zelf brengt de boodschap van het Evangelie. Bekeer u en geloof het Evangelie (Mark.1:14). Dat is het Evangelie van Gods gerechtigheid. Gods reddende gerechtigheid. We worden zalig door het geloof, niet door de werken (Rom.1:16,17). God doet het. Hij is tot ons gekomen, in Zijn Zoon. Kijk in de kribbe! Deze boodschap wordt verkondigd. Psalm 40 gebruikt vijf verschillende werkwoorden om de verkondiging van deze boodschap aan te geven (Ps.40:10,11). Gods eigenschappen worden geboodschapt. Christus is gericht op de eer van Zijn Vader en verkondigt Gods deugden.

Het is Gods gerechtigheid. Daardoor verklaart Hij ons rechtvaardig voor God. God doet recht en Hij verlost. Je kunt op Hem aan, Hij is immers een God van waarheid. Hij kan niet liegen en doet wat Hij belooft. Hij is die God van heil. Hier zingen we van: Die God is onze zaligheid. Het is Zijn goedertierenheid, waardoor Hij Zijn kerk staande houdt. De God van het verbond en Zijn verbondsliefde. Hij zorgt vandaag en voor eeuwig. En om in aanmerking te komen voor Zijn zorg is er geen wachtlijst. God is trouw. Trouw ziet op vastheid. Hij laat de werken van Zijn handen niet los (Ps.138:8).

Gods gemeente

De blijde boodschap van Gods genade wordt verkondigd in de ‘grote gemeente’ (Ps.40:10,11). Ieder moet het horen, Jood en heiden. In Gods gemeente, daar waar mensen samenkomen. Overal. Maak het bekend onder de volken. Wat? De boodschap van Kerst. God is mens geworden. Luister naar Hem. Kniel bij de kribbe. Er is heil door het werk van het Kind van Bethlehem. Kom, laten wij aanbidden, die Koning.

ds. J.A. Mol
ds. J.A. Mol